طرحهاي‌ عمراني‌ پاشنه‌ آشيل‌ اقتصاد ايران‌

طرحهاي‌ عمراني‌ پاشنه‌ آشيل‌ اقتصاد ايران‌
عنوان مقاله: طرحهاي‌ عمراني‌ پاشنه‌ آشيل‌ اقتصاد ايران‌
قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:
● چکیده
● مقدمه
● طرحهاي‌ عمراني‌ و فرايند تصويب‌ و اجراي‌ آنها درايران
● مسايل‌ و مشكلات‌ طرحهاي‌ عمراني‌
● جمع‌بندي‌ و نتيجه‌گيري
● پيشنهادها
● منابع‌ و ماخذ

* چکیده:
“طرحهاي‌ عمراني‌ در حكم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار اين‌ طرحها، سرمايه‌گذاريهاي‌ دولتي‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ بخش‌ خصوصي‌ رشد اقتصادي‌ را موجب‌ مي‌شوند. فعاليتهاي‌ مربوط به‌ طرحهاي‌ عمراني‌ كشور،عمدتا پس‌ از شكل‌گيري‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهاي‌ عمومي‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌تأمين‌ شده‌ است‌. از اين‌ رو، موفقيت‌ طرحهاي‌ مزبور به‌ معيار برجسته‌اي‌ در سنجش‌ و قضاوت‌ در عملكرد دولتها تبديل‌مي‌شود و بازتابي‌ از كارايي‌ و اثربخشي‌ شيوه‌هاي‌ مديريت‌ در كشور به‌ شمار مي‌رود.
اكثر طرح‌ (پروژه‌)هاي‌۲۰ عمراني‌ در حال‌ حاضر با مشكل‌ طولاني‌ شدن‌ مدت‌ اجرا و چند برابر شدن‌ هزينه‌ اتمام‌ مواجه‌هستند. طولاني‌ شدن‌ مدت‌ اجراي‌ طرحها به‌ معناي‌ معطل‌ ماندن‌ منابع‌ مالي‌ و فيزيكي‌ كشور به‌ صورت‌ طرحهاي‌ نيمه‌ تمام‌ وافزايش‌ هزينه‌ تمام‌ شده‌ طرحها و نيز نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ متناسب‌ با اعتبارات‌ عمراني‌ مصرف‌ شده‌ ظرفيتهاي‌ جديد به‌وجود نمي‌آيد. چنانچه‌ هزينه‌ فرصت‌ (نبود سود) حاصل‌ از معطل‌ ماندن‌ منابع‌ نيز به‌ هزينه‌ تمام‌ شده‌ طرحها اضافه‌ شود عدم‌كارايي‌ نظام‌ اجرايي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ كشور وضوح‌ بيشتري‌ پيدا مي‌كند.
تسريع‌ در بهره‌ برداري‌ از اين‌ پروژه‌ها با توجه‌ به‌ ارزش‌ زماني‌ پول‌ صرف‌ شده‌ و همچنين‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ هزينه‌هاي‌اجراي‌ آنها و حفظ و بهبود كيفيت‌ اجرا، عوامل‌ موفقيت‌ پروژه‌هاي‌ عمراني‌ به‌ شمار مي‌رود.
در اين‌ مقاله‌، پس‌ از مروري‌ گذرا به‌ مفاهيم‌ پروژه‌، مديريت‌ پروژه‌ و سيستمهاي‌ اجراي‌ آن‌، طرحهاي‌ عمراني‌ كشور وفرايند تصويب‌ و اجراي‌ آنها مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار مي‌گيرد. پس‌ از بررسي‌ مسايل‌ و مشكلات‌ موجود در طرحهاي‌ عمراني‌و طبقه‌ بندي‌ آنها، در پايان‌ مقاله‌ پيشنهادهايي‌ ارايه‌ مي‌شود.”

* مقدمه:
“پروژه‌ به‌ مجموعه‌اي‌ هماهنگ‌ از فعاليتها اتلاق‌مي‌شود كه‌ تنها براي‌ يك‌ بار انجام‌ مي‌شوند وطرحي‌ (ايده‌) را در يك‌ مدت‌ زمان‌ معين‌ و بااستفاده‌ از منابع‌ تعيين‌ شده‌ قبلي‌ و با رعايت‌مشخصات‌ و كيفيت‌ توافق‌ شده‌ عينيت‌ مي‌بخشدو اهداف‌ مشخصي‌ را دنبال‌ مي‌كند. ويژگيهاي‌پروژه‌ عبارت‌اند از
۱٫ هدفمند است‌
۲٫ دوره‌ حياتي‌ (آغاز و انجام‌) دارد
۳٫ تجزيه‌ و تحليل‌ و تأمين‌ منابع‌ را مي‌طلبد
۴٫ نيازمند برنامه‌ريزي‌ است‌
۵٫ نياز به‌ سازماني‌ براي‌ كنترل‌ و رهبري‌ دارد
۶٫ سازمان‌ پروژه‌ يك‌ ساختار موقت‌ است‌
۷٫ جهت‌ ايجاد تغيير و تحول‌ طراحي‌ شده‌ است‌
موارد زير گامهاي‌ اصلي‌ در فرايند پروژه‌ را تشكيل‌مي‌دهند
۱٫ تشخيص‌ نياز (هدف‌)
۲٫ طرح‌ و برنامه‌ نيل‌ به‌ هدف‌
۳٫ تأمين‌ منابع‌ مالي‌
۴٫ مطالعه‌ و تحقيق‌
۵٫ طراحي‌
۶٫ تدارك‌
۷٫ اجرا
۸٫ راه‌اندازي‌
۹٫ بهره‌برداري‌
عوامل‌ انجام‌دهنده‌ پروژه‌ در يك‌ تقسيم‌ بندي‌ كلي‌عبارت‌اند از
۱٫صاحب‌ نياز كه‌ تشخيص‌ نياز و تعيين‌ اهداف‌پروژه‌ را بر عهده‌ دارد
۲٫سرمايه‌ گذار كه‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ بر عهده‌اوست‌
۳٫طراح‌ كه‌ طرح‌ و برنامه‌ نيل‌ به‌ هدف‌ را پي‌ريزي‌مي‌كند.
۴٫سازنده‌ كه‌ اجراي‌ طرح‌ و برنامه‌ را بر عهده‌ دارد
در صورت‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ پروژه‌ توسطصاحب‌ نياز عوامل‌ اصلي‌ پروژه‌ عبارت‌اند ازمالك‌ (كارفرما)، طراح‌ و سازنده‌ كه‌ بر حسب‌انجام‌ اقدامات‌ سه‌ گانه‌ مهم‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌،طراحي‌ وساخت‌ در درون‌ سازمان‌ كارفرما و ياتأمين‌ آنها از منابع‌ خارجي‌ و همچنين‌ چگونگي‌واگذاري‌ مسئوليتها اين‌ اقدامات‌ به‌ منابع‌ خارجي‌(در صورت‌ خريد خدمت‌ از منابع‌ خارجي‌،واگذاري‌ مسئوليتتها به‌ يك‌ منبع‌ واحد و يا تقسيم‌آن به‌ منابع‌ متعدد). سيستمهاي‌ گوناگون‌ اجراي‌پروژه‌ به‌ شرح‌ زير متمايز مي‌شوند.
۱٫سيستم‌ خود اجرا (تك‌ عاملي‌): در اين‌ سيستم‌كارفرما، علاوه‌ بر تأمين‌ منابع‌ مالي‌ پروژه‌،تمامي‌ خدمات‌ مرحله‌ اجراي‌ پروژه‌ شامل‌طراحي‌، ساخت‌ و مديريت‌ را در درون‌ سازمان‌خود تأمين‌ مي‌كند. اين‌ روش‌ در ايران‌ به‌ روش‌ اماني‌ موسوم‌ است‌.
۲٫سيستم‌ طرح‌ و ساخت‌۲۱ (دوعاملي‌): در اين‌سيستم‌ عوامل‌ طراح‌ و سازنده‌ در يك‌ سازمان‌واحد و طي‌ يك‌ قرارداد واحد با كارفرما انجام‌طراحي‌ و ساخت‌ پروژه‌ را بر عهده‌ مي‌گيرند.
۳٫سيستم‌ متعارف‌۲۲ (سه‌ عاملي‌): در اين‌ سيستم‌كارفرما ابتدا طراحي‌ پروژه‌ را از منبع‌ يا منابع‌خارجي‌ تأمين‌ و سپس‌ ساخت‌ را به‌ منبع‌ يامنابع‌ خارجي‌ ديگر واگذار مي‌كند.
البته‌ سيستمهاي‌ اجرا به‌ موارد فوق‌ محدودنمي‌شوند و ساير روشهاي‌ اجراي‌ پروژه‌ اشكالي‌از سيستمهاي‌ مزبور هستند از قبيل‌ كليدگردان‌ كه‌در آن‌ فعاليتهاي‌ طراحي‌ (مشاور) و ساخت‌(پيمانكار) در هم‌ ادغام‌ مي‌شود و B.O.T كه‌ به‌ ساخت‌، بهره‌برداري‌ و انتقال‌۲۳ موسوم‌ است‌، دراساس‌ همان‌ سيستم‌ طرح‌ و ساخت‌ است‌. بديهي‌است‌ كه‌ در هر يك‌ از سيستمهاي‌ اجرا، مرزهاي‌مسئوليت‌ و ريسك‌ عوامل‌ دست‌ اندركار متفاوت‌است‌.”

بیشتر بخوانید

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان در فرمت ورد در ۲۶ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

اشاره
بازار در توزيع درآمد چگونه عمل مى كند؟
نقش بهره و نظام ربوى در پيدايش نابرابرى
نظريه بهره ورى نهايى و توزيع درآمد
خلاصه و نتيجه گيرى
فهرست منابع

بیشتر بخوانید

آبیاری و کوددهی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله کشاورزی با عنوان در قالب ورد در ۲۵ صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:
مقدمه:
ضرورت كود آبياري
مزيت كود آبياري
دلايل توسعه‌ي روش كود آبياري در كشور
روش‌هاي آبياري:
آبياري سطحي
آبياري زير سطحي
ضرورت و مزيت آبياري قطر‌ه‌اي و باراني براي توزيع كود
خلاصه‌اي از مطالعات انجام شده در مورد استفاده از كود آبياري در محصولات كشاورزي متنوع
كود آبياري تحت شرايط شوري
روش كار
مواد كودي
ازت
كاربرد محلول‌هاي نيتروژن در آب
برنامه‌ي كود دهي
تزريق كودها
وسايل تزريق
انژكتور سنج كود
روش‌هاي تزريق
شدت تزريق
غلظت كود
نتيجه گيري
توصيه‌ها و پيشنهادات
فهرست منابع

بیشتر بخوانید

فروش در اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۱۹

 

پيش بيني فروش

وسيله اي ضروري براي عرضه محصولات جديد، برنامه ريزي توليد ، تعيين سطوح موجودي لازم و ايجاد روس توزيع مطلوب است . پيش بيني خيلي بالا در مورد تقاضا منجر به افزايش سرمايه گذاريهاي شركت در توليد مي شود وبا هدردادن منابع مالي ، سود آوري را كاهش مي دهد از طرف ديگر پيش بيني خيلي پايين تقاضا نيز باعث ميشود شركت تحرك و سرمايه گذاري و اقدامات لازم براي آينده را محدود كند.

بنابراين پيش بيني براساس تقاضاي واقعي صورت گيرد.

تخمين اندازه و سهم بازار

اندازه بازار به تعداد خريداران موجود بستگي دارد . خريداران موجود در بازار داراي سه ويژگي هستند.

علاقه ، درآمد ودسترسي

براي مثال موتور سيكلت ۴ در نظر بگيريد . گام اول در خريد آن تخمين تعداد مصرف كنندگاني كه علاقمند به داشتن موتور سيكلت هستند كه اينان «بازار بالقوه » موتور سيلكت ۴ تشكيل مي دهند .گام دوم اين است كه اين خريداران بالقوه بايد توان مالي خريد موتورسيكلت را داشته باشند. درگام سوم اندازه بازار كه تابع علاقه ودر آمد مصرف كنندگان است بر پايه دسترسي به محصول محدود تر مي شود . مصرف كنندگاني كه باقي مي مانند در بازار واجد شرايط » را تشكيل مي دهند.

روشهاي پيش بيني فروش

روشهاي كيفي پيش بيني فروش

مزيت اين روش اين است كه افراي كه بازار هاي خاصي آشنا هستندو ميتوانند براساس معلومات خود ميزان فروش ۴ را به طور صحيح تخمين بزنند و عيني كه اين نوع پيش بيني دارد اين است كه كيفيت اين گونه بينها تا حد به ويژگيهاي پيش بيني كننده بستگي دارد.

روشهاي متدوال پيش بيني كيفي عبارت است از:

۱)بررسي نظر هيات مديران . دراين روش پيش فروش با بررسي عقايد مديران حاصل مي شود كه ممكن است شامل كاركنان فروش، بازاريابي وامورخالي باشند.

مزيت اين روش كه براي پيش بيني هاي كوتاه مدت مناسب تر است و اجراي اين روش آسانتر است وزمان كمتري را در بر مي گيرد .

معايب ان عبارتند از ۱) علايق شخصي مديران شركت ممكن است پيش بيني هاي غير واقعي شود .

۲) در مواردي كه هرمدير براساس تحقيقات سحفي اطلاعات مي دهند اين اطلاعات ممكن است از لحاظ زماني محدود باشد:

۳) در پيش بيني هاي گروهي مسئوليت فردي وجود ندارد.

۲) روش دلفي در اين روش اغلب از كارشناسان خارج از سازمان استفاده مي شود ويژگيهاي اين روش عبارت است از: الف – اعضاي شناخته نشده گروه ب) تكرار با بازخور كنترل شده ج) پاسخ هاي گروهي آماري

مزيت روش دلفي: با استفاده از گروهي كارشناس ، اطلاعات مشروحي از رشته هاي مختلف حاصل مي شود .

معايب روش دلفي : به دليل پيروي از راي گيري مستقل وقت گير است وبه علاوه طرح پرسشنامه ممكن است واضح نباشد و تعداد زيادي سئوال رادربرگيرد.

۳) بررسي نظر نيروي فروش .برخي از شركتهاي بازرگاني پيش بيني را از پايين به بالا استفاده مي كنند كه در آن از كاركنان مي خواهند كه فروش كوتاه مدت را پيش بيني كنند. اطلاعات فروشندگان به دليل ارتباط نزديك با آنها مشتريان بسيار مفيد است. البته اين نوع پيش بيني زماني مفيد است كه بازار شامل تعداد كمي مشتري باشد ونيازهاي انان براي فروشندگان مشخص باشد.

مزيت اين روش : كاركنان فروش با بازار آشناييي بيشتري دارند در نتيجه اين روش بهترين روش براي مشخص شدن انتظارات فروش براي خط محصول ،حسابهاي مشتريان و منطقه هاي فروش است معايت اين روش – بيشتر فروشندگان پيش بيني درسطح پايين ارائه مي دهند .

۴) بررسي قصد مصرف كنندگان ازخريد : روش مستقيم براي پيش بيني فروش پرسش از مشتريان بالقوه در مورد قصد خريد آنهاست .هنگامي كه مشتريان مورد بررسي قرار مي گيرند پيش بيني فروش صحيح تري امكان پذير مي شود.

۵) شبيه سازي آزمايش بازار : در اين روش سعي مي گردد رفتار خريد مشتريان بدون وقوع خريد واقعي اندازه گيري شود كه اين كار با پرسش از نماينده مشتريان و يا كاتالوگهايي كه در اختيار مشتري قرار مي گيرد صورت گيرد .در اين روش هزينه پايين است امام عيبي كه دارد اين است كه نمونه (نماينده مشتريان ممكن است نماينده كل جمعيت نباشد.

۶) آزمايش بازار: روش ديگر عرضه محصول در يارا ومشاهده واكنش مشتريان نسبت به آن است يعني بازار يابي محصول درمقياس محدود.

روشهاي كمي پيش بيني فروش

تحيلي سريهاي زماني : روشهاي پيش بيني براساس سريهاي زماني عمدتاً بر اطلاعات گذشته وعيني ونيز رويدايهاي ساده رياضي براي محاسبات پيش بيني متكي است.هنگامي كه اطلاعات در چند سال موجود وروابط و روندها واضح و ثابت است از روشهاي آماري استفاده مي شود . استفاده از اين روشهاي بر مبناي اين فرض است كه الگوهاي فروش موجود در آينده نيز وجود خواهند داشت.

عيب اصلي سريهاي زماني عبارتند از :

۱) تحيلي روند

بیشتر بخوانید

بررسي گمرك و نقش آن بر صادرات ايلام

چكيده

«حساسيت و اهميت صادرات كالا و خدمات براي كشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل موثر در شناسايي آن را شناسايي و در جهت توسعه صادرات تلاش نمايند. خدمات گمركي از عوامل موثر در توسعه صادرات كالا و خدمات مي باشند. در اين پژوهش به بررسي گمرك و نقش آن بر صادرات شهر ايلام مي پردازيم نتايج اين پژوهش حاكي است. فرآيندهاي روزمره گمرك در امور گمركي مربوط به صادرات مستندسازي در امور گمركي مربوط به صادرات با استفاده از ساختارمشترك و ايجاد ارتباط اينترنتي در بين ادارات نظارتي، امور گمركي مربوط به صادرات از شفافيت بيشتري برخوردار مي شود و صادرات خدمات و كالا در استان ايلام مي گردد. در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده ها ازآزمون دوجمله اي استفاده شد وآلفاي كرونباخ برابر ۸۶/۰ بدست آمد. نشانه پايايي بالايي است.

 

کلید واژه: گمرک، صادرات، کالا، ایلام.

 


 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

تشکر و قدردانی.. ‌د

چكيده. ‌ه

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بيان مسئله. ۳

۱- ۳- اهميت و ضرورت۴

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۵

۱-۴-۱- هدف كلي.. ۵

۱-۴-۲- اهداف جزيي.. ۵

۱-۵- فرضيه ها ۶

۱-۵-۱- فرضيه اصلي.. ۷

۱-۵-۲- فرضيه هاي جزيي.. ۷

۱-۶- تعاريف متغيرها ۸

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- واژه شناسی.. ۱۲

۲-۳- تعریف گمرک…. ۱۲

۲-۴- انواع گمرک…. ۱۴

۲-۵- تاريخچه گمرك در ايران. ۱۴

۲-۶- ساختار تشكیلاتی گمرك جمهوری اسلامی ایران. ۲۲

۲-۷- معاونتهای چهارگانه گمرك ایران مشتمل بر ادارات كل و دفاتری به شرح ذیل می‌باشند: ۲۳

۲-۷-۱- معاونت امور گمركی.. ۲۳

۲-۷-۲- معاونت حقوقی.. ۲۳

۲-۷-۳- معاونت اداری و مالی.. ۲۳

۲-۷-۴- معاونت طرح و برنامه. ۲۳

۲-۸- نقش و وظايف گمرك…. ۲۴

۲-۹- نقش گمرك از جنبه هاي مالي و اقتصادي و سیاسی.. ۲۵

۲-۹-۱- نقش گمرك از جنبه مالي.. ۲۵

۲-۹-۲- نقش گمرك از جنبه اقتصادي.. ۲۵

۲-۹-۳- نقش گمرك از جنبه سياسی.. ۲۶

۲-۱۰- امور مربوط به تعيين ارزش و تعرفه. ۲۷

۲-۱۱- حقوق گمركی ۱ و سود بازرگانی و عوارض…. ۲۹

۲-۱۲- تعرفه يعني چه. ۳۱

۲-۱۳- تعرفه هاي ترجيحي چيست؟. ۳۱

۲-۱۴- تقسیم بندی تعرفه براساس چگونگی دریافت۳۲

۲-۱۵-تقسیم بندی تعرفه براساس تسهیلات یا تبعیضات۳۳

۲-۱۶- صادرات۳۴

۲-۱۷- صادرات و تجارت آزاد. ۳۴

۲-۱۸- مزیتهای صادرات۳۵

۲-۱۹- زیان‌های صادرات۳۶

۲-۲۰- صادرات و مناطق آزاد. ۳۶

۲-۲۱- صادرات ایران. ۳۷

۲-۲۲- مدارک لازم جهت انجام صادرات۳۷

۲-۲۳- مراحل اداری صادرات کالا.. ۳۸

۲-۲۴- صادرات قطعي.. ۳۸

۲-۲۴-۱- صادرات به صورت تجاري.. ۳۸

۲-۲۵- قيمت گذاري كالاي صادراتي.. ۳۹

۲-۲۶- اعطاء جوائز صادراتي يا سوبسيد صادراتي.. ۴۰

۲-۲۷- واردات در مقابل صادرات۴۰

۲-۲۸- اهميت و نقش صادرات در اقتصاد كشور. ۴۱

۲-۲۹- اصطلاحات گمركي.. ۴۲

۲-۲۹-۱- حق العمل كار گمركي.. ۴۲

۲-۲۹-۲- اظهارنامه گمركي.. ۴۲

۲-۲۹-۳- حقوق گمركي.. ۴۲

۲-۲۹-۴- تشريفات گمركي.. ۴۲

۲-۲۹-۵- تخلفات گمركي.. ۴۳

۲-۲۹-۶- خلاف گمركي.. ۴۳

۲-۲۹-۷- قلمرو گمركي.. ۴۳

۲-۲۹-۸- ترانزيت گمركي.. ۴۳

۲-۲۹-۹- عمليات ترانزيت گمركي.. ۴۳

۲-۳۰- اظهارنامه ورودي يا خروجي.. ۴۴

۲-۳۰-۱- اظهارنامه مبداء. ۴۴

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۴۶

۳-۲-روش پژوهش…. ۴۶

۳-۳-ابزارگردآوري داده ها ۴۶

۳-۴- شیوه نمره گذاری.. ۴۷

۳-۵- روش جمع آوري داده. ۴۷

۳-۶-پایایی و روایی.. ۴۸

۳-۷- جامعه آماري، حجم نمونه وروش نمونه گیری.. ۴۸

۳-۸- محدوده مکانی.. ۴۸

۳-۹- محدوده زمانی.. ۴۸

۳-۱۰- روشهاي تجزيه و تحليل داده ها ۴۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

۴-۱- مقدمه. ۵۱

۴-۲- بررسي نظر خبرگان و كارشناسان گمرك در زمينه نقش گمرك در صادرات استان ايلام. ۵۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتيجه گيري.. ۶۳

۵-۲- پیشنهادات لازم برای بهبود روند صادرات از طریق گمرک…. ۶۴

منابع فارسی.. ۶۸

منابع انگلیسی.. ۶۹

پرسش نامه. ۷۰

 

 

 

فهرست جداول

فهرست                                                                                                                          صفحه

جدول ۱- فرصت ها و مزاياي(تاثيرات) گمرك در صادرات از ديدگاه خبرگان و كارشناسان. ۵۶

جدول ۲- نتیجه آزمون فریدمن برای اولویت بندی فرصت ها و مزایای گمرک الکترونیکی جهت تسهیل صادرات.. ۵۸

جدول ۳- مقادیر اماره tبرای هر یک از ضرایب مسیر مدل تاثیرات گمرک بر تسهیل صادرات۶۱

 

 

 

فهرست شکل ها

فهرست                                                                                                                          صفحه

شکل (۱) تاثیرات گمرک بر صادرات (بر اساس بررسی نظرات خبرگان و کارشناسان) ۶۰

 

 

بیشتر بخوانید

تحقیق در مورد مدیریت و اقتصاد گاوداری ۷ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : ۷ صفحه


 قسمتی از متن .DOC : 

 

مدیریت و اقتصاد گاوداری:

پرورش و نگهداری گاو از دیر باز مورد توجه انسان بوده و بهره برداری از آن به هر شکل برای انسان سودمند واقع شده است. کمتر موجودی مانند گاو مفید به حال انسان بوده و هیچ وقت اهمیت شایان خود را در زندگی انسان از دست نداده است تا جایی که به گاو، نامادری انسان اطلاق می شود. در اکثر نقاط جهان گوشت گاو گوساله از جمله گرانترین و مرغوبترین گوشت ها میباشد. برای راه انداختن یک واحد دامپروری رعایت و دقت در چند نکته ضروریست:

۱- یک دامپرورابتدا باید کاری را که آغاز کرده علاقمند باشد و با دلبستگی و ایمان کامل به این کار ادامه دهد.

۲- محل دامپروری میبایست از هر جهت مناسب بوده و ساختمان و تجهیزات متناسب با تعداد گاو ، و گوساله داشته باشد- بهتر است دامپرور زمین لازم جهت کشف علوفه را داشته باشد تا حداقل بتواند بخشی از نیاز را تامین کند و دامپروری در کارش موفق می شود که توام با کشاورزی پیش برود.

۳- گاوداری را باید با گاوهای اصیل و سالم شروع کرد در غیر اینصورت کار شکست میخورد.

۴- داشتن اطلاعات و تجربه لازمه ی پیشرفت در هر کاری است بطوریکه دامپرور باید با اصول علمی و عملی کار آشنا بوده و در تغذیه و اصلاح گاوهای خود نهایت دقت را بکند.

رعایت اصول اقتصاد در اداره ی گاوداری اساس موفقیت در این کار است. مهمترین هدف در احداث گاوداری، سوددهی است اما این حرفه در گذشته جنبه ی تفننی داشته ولی امروزه چنین نیست در واقع کلید اصلی پیشرفت و صنعتی شدن دامپروری کشور در دهه ی ۱۳۴۰ با ورود کاوهای اصیل هولشتاین از امریکا آغاز شد . در کل کشاورزی و دامپروری کاری است که باید شور و شوق وافر در آن وجود داشته و سعی کنیم حتی المقدور از هزینه ها و خسارات بکاهیم و به موقع و هوشیارانه عمل کنیم .هزینه های مختلف در یک گاوداری شامل موارد زیر است:

۱- هزینه تغذیه ۴۵ درصد

۲- هزینه ی دستمزدها ۱۵ درصد

۳- هزینه ی متفرقه و پیش بینی نشده ۱۵ درصد

۴- هزینه سرمایه گذاری ۲۰درصد

۵- مدیریت ۵ درصد

بیشترین هزینه مربوط به تغذیه است که این هزینه در ایران متجاوز از ۶۰ درصد است پس خرید به موقع علوفه و خوراک و کاهش ضایعات آن در کاهش هزینه تغذیه موثرند – یک دامپرور آگاه موقع فراوانی محصول یا سر فصل خوراک دام خود را تهیه می نماید. تولید شیر و گرفتن گوساله هدف نهایی و بازدهی یک گاوداری شیری است و گاویکه آبستن شود و یا تولید پائینی دارد نگه داریش اقتصادی نیست. معمولا هر گاو به ازای هر کیلو شیر ۵-۲ برابر علوفه مصرف می کند گاوداری مانند هر سازمانی نیازمند اداره و مدیریت صحیح است هیچ کس نمی تواند با اتکای به سرمایه ی خود در کار گاوداری موفق شود بدون آنکه اصول مدیریت را رعایت کند. دامپرور با موجود زنده سر و کار دارد که تعطیل بردار نیست و مراقبت دایمی و شبانه روزی میخواهد تنها داشتن گاو اصیل کافی نیست ، مدیریت باید عالی باشد . مهمترین اهرم در پرورش گاو داشتن کارگران دلسوز و علاقمند بکار است چونکه دائما با گاو سر و کار دارند و یک دامداری نیازمند کارگران صدیق وشایسته است پس در درجه ی اول میبایست روابط حسنه بین کارگران و کارفرما بوجود آید که با رعایت چند اصل میتوان آنرا ایجاد کرد مانند مراعات اصل تشویق و با ارزش شمردن کارگر، همدلی و همفکری با کارگر ، محترم شمردن کارگر شناسایی زندگی آن ها، دادن مزایا به کارگران.

مهمترین مسئولیت دامپرور و زیر نظر داشتن تمام کارهای روزمره و سر کشی دقیق به دام ها و بررسی حالت سلامت گله است یکی از مسایل مدیریت گاو شیری ، شناسایی گاو فصل است که روزانه حداقل ۶۰ دقیقه برای اینکار باید وقت گذاشت.

شرایط ایران:

– در گاوداری های صنعتی ایران معلوم شده است که مواد غذایی مصرفی اغلب کیفیت خوبی ندارند و باید موقع جیره نویسی گاوها ۲۰-۱۰ درصد بیش از جداول استاندارد تغذیه ، اعمال کنیم. اغلب گاوهای اصیل ایران دچار کمبود مواد غذایی و ویتامین بوده بطوریکه معدل تتولید گاوهای هولشتاین ایرانی ۶۰۰۰ کیلو با چربی ۸/۳ درصد است. بیش از ۷۰ درصد محصولات زراعی و دامی ایران بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصد گران تر از بازار جهانی است مثلا قیمت گوشت مرغ ۲ برابر ترکیه و عراق است.

مدیریت گوساله و تلیسه ها :

– آینده ی هر واحد پرورش گاو شیری بستگی به موفقیت آن در برنامه های مربوط به پرورش گوساله و تلیسه است. مهمترین مرحله ی پرورش گوساله ها بعد از شیرگیری تا ۶ ماهگی است که میزان ابتلا به بیماری ها براحتی میتواند بالا برود.

بیشتر بخوانید

تحقیق در مورد مدیریت و اقتصاد گاوداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : ۷ صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

مدیریت و اقتصاد گاوداری:

پرورش و نگهداری گاو از دیر باز مورد توجه انسان بوده و بهره برداری از آن به هر شکل برای انسان سودمند واقع شده است. کمتر موجودی مانند گاو مفید به حال انسان بوده و هیچ وقت اهمیت شایان خود را در زندگی انسان از دست نداده است تا جایی که به گاو، نامادری انسان اطلاق می شود. در اکثر نقاط جهان گوشت گاو گوساله از جمله گرانترین و مرغوبترین گوشت ها میباشد. برای راه انداختن یک واحد دامپروری رعایت و دقت در چند نکته ضروریست:

۱- یک دامپرورابتدا باید کاری را که آغاز کرده علاقمند باشد و با دلبستگی و ایمان کامل به این کار ادامه دهد.

۲- محل دامپروری میبایست از هر جهت مناسب بوده و ساختمان و تجهیزات متناسب با تعداد گاو ، و گوساله داشته باشد- بهتر است دامپرور زمین لازم جهت کشف علوفه را داشته باشد تا حداقل بتواند بخشی از نیاز را تامین کند و دامپروری در کارش موفق می شود که توام با کشاورزی پیش برود.

۳- گاوداری را باید با گاوهای اصیل و سالم شروع کرد در غیر اینصورت کار شکست میخورد.

۴- داشتن اطلاعات و تجربه لازمه ی پیشرفت در هر کاری است بطوریکه دامپرور باید با اصول علمی و عملی کار آشنا بوده و در تغذیه و اصلاح گاوهای خود نهایت دقت را بکند.

رعایت اصول اقتصاد در اداره ی گاوداری اساس موفقیت در این کار است. مهمترین هدف در احداث گاوداری، سوددهی است اما این حرفه در گذشته جنبه ی تفننی داشته ولی امروزه چنین نیست در واقع کلید اصلی پیشرفت و صنعتی شدن دامپروری کشور در دهه ی ۱۳۴۰ با ورود کاوهای اصیل هولشتاین از امریکا آغاز شد . در کل کشاورزی و دامپروری کاری است که باید شور و شوق وافر در آن وجود داشته و سعی کنیم حتی المقدور از هزینه ها و خسارات بکاهیم و به موقع و هوشیارانه عمل کنیم .هزینه های مختلف در یک گاوداری شامل موارد زیر است:

۱- هزینه تغذیه ۴۵ درصد

۲- هزینه ی دستمزدها ۱۵ درصد

۳- هزینه ی متفرقه و پیش بینی نشده ۱۵ درصد

۴- هزینه سرمایه گذاری ۲۰درصد

۵- مدیریت ۵ درصد

بیشترین هزینه مربوط به تغذیه است که این هزینه در ایران متجاوز از ۶۰ درصد است پس خرید به موقع علوفه و خوراک و کاهش ضایعات آن در کاهش هزینه تغذیه موثرند – یک دامپرور آگاه موقع فراوانی محصول یا سر فصل خوراک دام خود را تهیه می نماید. تولید شیر و گرفتن گوساله هدف نهایی و بازدهی یک گاوداری شیری است و گاویکه آبستن شود و یا تولید پائینی دارد نگه داریش اقتصادی نیست. معمولا هر گاو به ازای هر کیلو شیر ۵-۲ برابر علوفه مصرف می کند گاوداری مانند هر سازمانی نیازمند اداره و مدیریت صحیح است هیچ کس نمی تواند با اتکای به سرمایه ی خود در کار گاوداری موفق شود بدون آنکه اصول مدیریت را رعایت کند. دامپرور با موجود زنده سر و کار دارد که تعطیل بردار نیست و مراقبت دایمی و شبانه روزی میخواهد تنها داشتن گاو اصیل کافی نیست ، مدیریت باید عالی باشد . مهمترین اهرم در پرورش گاو داشتن کارگران دلسوز و علاقمند بکار است چونکه دائما با گاو سر و کار دارند و یک دامداری نیازمند کارگران صدیق وشایسته است پس در درجه ی اول میبایست روابط حسنه بین کارگران و کارفرما بوجود آید که با رعایت چند اصل میتوان آنرا ایجاد کرد مانند مراعات اصل تشویق و با ارزش شمردن کارگر، همدلی و همفکری با کارگر ، محترم شمردن کارگر شناسایی زندگی آن ها، دادن مزایا به کارگران.

مهمترین مسئولیت دامپرور و زیر نظر داشتن تمام کارهای روزمره و سر کشی دقیق به دام ها و بررسی حالت سلامت گله است یکی از مسایل مدیریت گاو شیری ، شناسایی گاو فصل است که روزانه حداقل ۶۰ دقیقه برای اینکار باید وقت گذاشت.

شرایط ایران:

– در گاوداری های صنعتی ایران معلوم شده است که مواد غذایی مصرفی اغلب کیفیت خوبی ندارند و باید موقع جیره نویسی گاوها ۲۰-۱۰ درصد بیش از جداول استاندارد تغذیه ، اعمال کنیم. اغلب گاوهای اصیل ایران دچار کمبود مواد غذایی و ویتامین بوده بطوریکه معدل تتولید گاوهای هولشتاین ایرانی ۶۰۰۰ کیلو با چربی ۸/۳ درصد است. بیش از ۷۰ درصد محصولات زراعی و دامی ایران بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصد گران تر از بازار جهانی است مثلا قیمت گوشت مرغ ۲ برابر ترکیه و عراق است.

مدیریت گوساله و تلیسه ها :

– آینده ی هر واحد پرورش گاو شیری بستگی به موفقیت آن در برنامه های مربوط به پرورش گوساله و تلیسه است. مهمترین مرحله ی پرورش گوساله ها بعد از شیرگیری تا ۶ ماهگی است که میزان ابتلا به بیماری ها براحتی میتواند بالا برود.

بیشتر بخوانید

دانلود تحقیق تعریف اقتصاد خرد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۲۱

 

فهرست مطالب:

۱٫تعریف اقتصاد و ارکان مربوط به آن

۲٫هزینه فرصت و منحنی امکانات تولیدکالاهای رایگان

۳٫نظامهای اقتصادی

۴٫تقاضاعرضه و قیمتهای نسبی و مطلق

۵٫منحنی تقاضا و سایر عوامل در آن

۶٫کالاهای جانشین ومکمل

۷٫عرضه و نظام قیمتها

۸٫کششها حساسیت عرضه و تقاضاونمونه های مربوط به آن

۹٫هزینه ها وقانون بازده نزولی

۱۰٫منحنی های بی تفاوتی و انواع مطلوبیت و نمونه های خاص حساسیت تقاضا

۱۱٫تار عنکبوت

۱۲٫تعیین قیمت در شرایط رقابت کامل

۱۳٫انحصارات و تعیین قیمت در شرایط انحصاری

۱۴٫مزد و بهره

تعریف اقتصاد:یک علم اجتماعی است که بررسی می کند رفتار انسانها و خاصه شیوه ای را که افراد و جوامع از میان روشهای مختلف از منابع کمیاب برمی گزینند.

اقتصاد دو نوع است:خردوکلان

اقتصاد خرد:شاخه ای از اقتصاد است که به بررسی رفتار فردی رفتار مصرف کننده قیمت عرضه کالا و تقاضای فرد می پردازد.

اقتصاد کلان:به بررسی مفاهیم اقتصادی تورم نابرابری بین عرضه و تقاضا،عرضه کل،درآمد ملی،بی کاری و… می پردازد.

هزینه فرصت منحنی امکانات تولید کالاهای رایگان:

هزینه فرصت:هزینه فرصت چیزی است که ما برای استفاده از کالایی از آن محروم می شویم و آن منافع حاصل از کالای دیگر است آن کالایی که به خاطر یک کالا از دست ی دهیم بحث فرصت است.

منحنی امکانات تولید:به آن منحنی گفته می شود که ترکیبات مختلفی را از تولید دو کالا ارائه دهد به نحوی که از تمامی امکانات تولیدی جامعه استفاده شود.

کالاهای رایگان:کالایی که به طور طبیعی در طبیعت وجود دارد و ما برای استفاده از آنها هیچ بهایی را پرداخت نمی کنیم.

کالای اقتصادی چیست؟کالاهایی که با استفاده از عوامل تولید تولید می شود و در اختیاربشر قرار می گیرد هر کالا یا خدمتی که از منابع کمیاب تولید شود خود نیز کمیاب است وکالای اقتصادی نام دارد.

رسم منحنی امکانات تولید:

اقتصادهای اثباتی و هنجاری ونظامهای اقتصادی:

اقتصاد اثباتی:صحبت از قوانین معمول می کند مثلا اگر قیمتها افزایش پیدا کند کمبود منابع را داریم اقتصاد اثباتی آنچه هست نشان می دهد.

اقتصاد هنجاری:این که چه چیز و چه مقدار تولید شود توسط دولت پاسخ داده می شود تمام تصمیمات در خصوص تولید و مصرف با یک برنامه ریزی دولتی اتخاذ می شود و سپس در اختیار مردم قرار می گیرد.

تفاوت اساسی علم اقتصاد وعلوم طبیعی در چیست؟موضوع مطالعه

اقتصادی که نظریه های آن بر پایه قضاوتهای ارزشی و اصول اخلاقی باشد چه می نامند؟اقتصاد هنجاری

کمیابترین عامل تولید در اقتصاد شامل کدام یک از منابع است؟منابع طبیعی

نظامهای اقتصادی:

اقتصاد بازار آزاد:اعتقاد بر این است که دولت نباید در اقتصاد کشور دخالت کند.

اقتصاد دولتی یا برنامه ای:این اقتصاد از قبل نوشته شده و در اختیار دولت است شامل کشورهای کمونیستی می شود.

سیستم اقتصادی مختلط:اقتصادی که از دو اقتصاد آزاد و برنامه ای استفاده شده است.

ویژگی نظام اقتصادی سرمایه داری:۱٫مالکیت خصوصی:داشتن ابزار و وسایل تولید در سیطره انسانی،نظام سرمایه داری نظامی در دست شرکتهای خصوصی است.۲٫آزادی انتخاب و فعالیت اقتصادی در آن وجود دارد.۳٫رقابت:یک کالا را تولید کنیم و در بازار به قیمت ارزان بفروشیم و تبلیغاتی را در پیش بگیریم تا برتر باشیم تعداد شرکت کنندگان در این موارد نامحدود است و ورود و خروج افراد در این بازار راحتتر است.۴٫پیگیری یا دنبال کردن منابع شخصی:بیشتر به دنبال منافع شخصی است به طوری که با توجه به امکاناتی که دارد سود خود را بالا ببرد.۵٫نظام تعیین قیمت خود شخص نیست بلکه توسط بازار انجام می پزیرد:مکانیزم قیمت به وسیله نمودار عرضه و تقاضا تعیین می شود.۶٫نقش دولت محدود است:نظام اقتصادی کنترل شده:مالکیت ابزار تولید در دست دولت است دولت است که تعیین می کند چه کالایی تولید شود چگونه تولید شود و چه مقدار تولید شود آزادی انتخاب وجود نداردنظام کمونیستی با سوسیالیستی یکی نیستند در سوسیالیستی مالکیت خصوصی وجود ندارد و در اختیار دولت است اما حق مالکیت کالای مصرفی را دارند من به عنوان سرمایه دار نمی توانم کارخانه داشته باشم مالکیت ابزار تولید وجود ندارد مثل کشور آلبانی.ولی نظام کمونیستی یک نظام اقتصادی است که مالکیت مشترک در قابل یک فرض است که آقای کارل مارکسی واژه مالکیت مشترک مخصوص نظام کمونیستی و آرمانی است.

نظام اقتصادی مختلط:مابین نظامهای اقتصادی سرمایه داری سوسیالیستی و برنامه ریزی شده اقتصادی که در آن افراد از نظامهای سرمایه داری و برنامه ریزی شده با هم استفاده کرده اند.

اقتصاد بسته:نظامی قدیمی است که هسته آن خانواده است.

تقاضا عرضه و قیمتهای نسبی و مطلق:

تقاضاوعرضه:از مفاهیم اصلی و پایه ای یک اقتصادی یک تحلیل اقتصادی الگوی ساده عرضه و تقاضا است خواسته ها شکل ظاهری تامین نیاز است.

تقاضا:تقاضا با قیمت ارتباط مستقیم دارد هر چه کالا بیشتر باشد قیمت پایین می رود ولی اگر تقاضا زیاد باشد قیمت کالا بیشتر می شود بین قیمت و مقدار تقاضا رابطه معکوس وجود دارد در بررسی میزان تقاضا باید سایر عوامل را ثابت نگه داریم در بررسی تقاضا و عرضه قیمت را ثابت نگه می داریم اگر قیمت بالا برود تقاضا پایین می رود.

قیمتهای نسبی و مطلق:قیمت نسبی:یک کالا در مقایسه با کالای دیگر تامین می شود که به این نوع قیمتها قیمتهای نسبی می گویند.قیمت مطلق:یک کالا به یک قیمت فروخته می شود.

منحنی تقاضا و عوامل مربوط به آن:

قیمت مقدار تقاضا ترکیب

۵۰ریال ۲ A

۴۰ ریال ۴ B

۳۰ ریال ۶ C

۲۰ ریال ۸ D

۱۰ ریال ۱۰ E

بیشتر بخوانید

تحقیق درمورد گزارش تحلیلی از بورس + اقتصاد + دبی ۱۵ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۱۵

 

گزارش تحلیلی از بورس دبی

هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال ۲۰۰۶ در حدود ۱۱درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا ۹۷درصد در سال ۲۰۰۶ در مقایسه با ۹۰درصد سال ۲۰۰۰ رشد حداکثری ۴۶درصدی در سال ۱۹۷۵ است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون ۷۴درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد.برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی ۶سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد ۱۳درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال ۲۰۱۵ می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی ۱۱درصدی فعلی طی ۱۰سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان ۳۱هزار دلار در سال ۲۰۰۵ به ۴۴هزار دلار تا سال ۲۰۱۵، افزایش بهره‌وری تا حد ۴درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.

۳۴سال بعد از ایرانبازار مالی دبی در روز ۲۰مارس سال ۲۰۰۰میلادی فعالیت خود را با عنوان «سوق دبی المالی» آغاز کرد. یعنی حدود ۳۴سال بعد از تولد بورس در ایران.همزمان با آغاز به‌کار این بازار مالی به دلایل مختلف از جمله سقوط دولت صدام، واقعه یازده سپتامبر، رکود جدی در بورس‌های منطقه از جمله ایران، افزایش تدریجی بهای نفت طی سال‌های اخیر، توجه کشورهای اروپایی به بازده بیشتر سرمایه‌گذاری در بورس کشورهای در حال توسعه، ارزش جاری این بازار با رشد رو به تزایدی روبه‌رو شد، به طوری که بسیاری از کارشناسان مالی در کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله ایران، رشد فزاینده این بازار را ناشی از شکل‌گیری حباب مالی دانستند. سرانجام همان طوری که پیش‌بینی‌ می‌شد، حباب بورس دبی در سال ۸۴ شمسی در آستانه انفجار قرار گرفت و پس از آن روند کاهش قیمت را تجربه کرد. هرچند که خود کارشناسان مالی در دبی بر این عقیده‌اند که روند کاهش ارزش سهام در این بازار را نباید به وجود «حباب مالی» نسبت داد، بلکه بازار در طی روند حرکت اصلاح (تصحیح) قیمت‌ها است.هر چه بود یا هست، اینکه ارزش جاری بورس از رقم ۵/۴۲۰میلیارد درهم (هر درهم ۲۵۶تومان است) در سال ۲۰۰۵ به رقم ۱۵/۳۱۹میلیارد درهم در سال ۲۰۰۶ رسید. این کاهش شدید ارزش سهام که حدود یک سال بعد از کاهش ارزش سهام در بورس ایران رخ داد، زمینه پذیرش وجود حباب مالی در بورس دبی را فراهم کرد.حرکت به عمقشاخص‌ها فرو ریخت و بحران مالی در بورس دبی که منجربه کاهش ارزش ۱۰۰میلیارد درهمی این ارزش بازار (کمتر از یک چهارم ارزش بازار سقوط کرد) شد را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند، از جمله افزایش تنش هسته‌ای میان آمریکا و ایران، اما شاید افزایش این گونه ریسک‌ها روی بورس دبی و کشورهای منطقه از جمله ایران، اثر مطلوبی نداشت، اما تجربه ۲۰۰۶، تحلیل‌گران و مدیران بورس دبی را متوجه این سوال کرد که چرا طی مدت یک سال باید این تعداد سرمایه از بورس دبی خارج شود و شاخص کل بازار از سطح ۳۷/۷۴۲۶واحد به سطح ۳۳/۴۱۲۷واحد فرو ریزد.پرتفویی مجازی برای دانش‌آموزانکارشناسان مالی دبی به این نتیجه رسیده‌اند که باید اصلاحات بنیادی را در این بازار به اجرا بگذارند، هر چند که به طور مکتوب یا اظهارات شفاهی در

بیشتر بخوانید