فرم ساختار بانک اطلاعات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۲

 

«، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری »

۱- شماره شناسایی واحد:

۲- عنوان پایان نامه یا رساله : بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران ( شهرستانهای تنکابن و چالوس)

۳- مقطع تحصیلی : ۱) کارشناسی ارشد ■ ۲) دکتری □

۴- کد پایان نامه یا رساله:

۵- نام گروه آموزشی : ترویج و آموزش کشاورزی

۶- نام دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی

۷- نام استاد راهنمای اول : سید مهدی

۸- نام خانوادگی استاد راهنمای اول : دکتر میردامادی

۹- شماره شناسایی استاد راهنمای اول :

۱۰- مرتبه علمی استاد راهنمای اول : ۱) استادیار ■ ۲) دانشیار □ ۳) استاد □

۱۱- نام استاد راهنمای دوم :

۱۲- نام خانوادگی استاد راهنمای دوم :

۱۳- شماره شناسایی استاد راهنمای دوم :

۱۴- مرتبه علمی استاد راهنمای دوم : ۱) استادیار □ ۲) دانشیار □ ۳) استاد □

۱۵- نام استاد مشاور اول : محمد

۱۶- نام خانوادگی استاد مشاور اول : دکتر چیذری

۱۷- شماره شناسایی استاد مشاور اول:

۱۸- مرتبه علمی استاد مشاور اول : ۱) مربی □ ۲) استادیار □ ۳) دانشیار □ ۴) استاد ■

۱۹- نام استاد مشاور دوم :

۲۰- نام خانوادگی استاد مشاور دوم :

۲۱- شماره شناسایی استاد مشاور دوم :

۲۲- مرتبه علمی استاد مشاور دوم : ۱) مربی □ ۲) استادیار□ ۳) دانشیار □ ۴) استاد □

۲۳- شماره دانشجویی دانشجو : ۸۳۰۰۳۲۶۵

۲۴- نام دانشجو: بهاره

۲۵- نام خانوادگی دانشجو : انصاری

۲۶- تاریخ تصویب پایان نامه یا رساله : ۱۳/۱۱/۸۴

۲۷- تاریخ دفاعیه : ۳۰/۶/۸۵

۲۸- نمره پایان نامه یا رساله : ۵/۱۹

فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله

عنوان پایان نامه یا رساله : بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران ( شهرستانهای تنکابن و چالوس)

نام خانوادگی دانشجو: انصاری

نام : بهاره

مقطع : کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع : ۳۰/۶/۸۵

نمره دفاع : ۵/۱۹

گروه علمی :

علوم پزشکی □

علوم انسانی □

علوم پایه □

فنی و مهندسی □

کشاورزی ■

هنر □

رشته تحصیلی :

رشته تحصیلی :

رشته تحصیلی :

رشته تحصیلی :

رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی

رشته تحصیلی :

گرایش :

گرایش :

گرایش :

گرایش :

گرایش : ترویج و آموزش کشاورزی

گرایش :

نام خانوادگی استاد راهنما (۱) : دکتر میردامادی

نام خانوادگی استاد راهنما (۲) :

نام خانوادگی استاد مشاور (۱) : دکتر چیذری

نام خانوادگی استاد مشاور (۲) :

نام : سید مهدی

نام :

نام : محمد

نام :

رتبه دانشگاهی : استادیار

رتبه دانشگاهی :

رتبه دانشگاهی : استاد

رتبه دانشگاهی :

رشته تحصیلی : ترویج و آموزش کشاورزی

رشته تحصیلی :

رشته تحصیلی : ترویج و آموزش کشاورزی

رشته تحصیلی :

چکیده فارسی پایان نامه یا رساله ( شامل : خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج به دست آمده – حداکثر در ۱۰ سطر ) :

تحقيق حاضر به بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي – ترويجي كيويكاران استان مازندران (شهرستانهاي تنكابن و چالوس) پرداخته است. اين تحقيق از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي باشد كه شيوه اجراي آن به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت

گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق شامل ۷۱۳۲ نفر از کيويکاران شهرستانهاي تنکابن وچالوس در سال زراعي ۱۳۸۵-۱۳۸۴ مي باشد و در همين راستا جمعيت مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران ۳۶۰ نفر برآورد شده است و روش نمونه گيري بصورت تصادفي ساده مي باشد.

براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spsswin استفاده شده است . نتايج نشان مي دهد که ميزان نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در کليه مراحل کشت کيوي؛ اعم از احداث باغ، کاشت، داشت، برداشت و انبارداري درحد متوسط به بالامي باشد. همچنين مهمترين کانال

آموزشي و ترويجي استفاده شده در خصوص کشت کيوي، مشاهده فعاليت سايرکيويکاران مي باشد ضمن اينکه استفاده از مجلات و نشريات آموزشي – ترويجي، استفاده از کلاسهاي آموزشي، استفاده از برنامه هاي آموزشي – ترويجي تلويزيون و راديو، تماس با مروجين و تماس

با کارکنان جهاد کشاورزي در حد کم صورت گرفته است.نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه بين متغير هاي مستقل؛ سطح تحصيلات، سابقه کشت کيوي، سطح کشت کيوي، تماس با کارکنان جهاد کشاورزي، تماس با مروجان، استفاده از کلاسهاي آموزشي و

ترويجي، استفاده از مجلات و نشريات آموزشي و مشاهده فعاليت ساير کيويکاران با متغير وابسته ميزان نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران رابطه معکوس وجود دارد ولي بين متغير دسترسي به مناطق شهري با متغير ميزان نياز آموزشي رابطه مثبت وجود دارد. ضمن اينکه بين

متغيرهاي؛ سن، درآمد، تعداد افراد تحت تکفل، عملکرد محصول کيوي، استفاده از برنامه هاي آموزشي راديو و تلويزيون با متغير ميزان نياز آموزشي رابطه اي مشاهده نمي گردد. نتايج حاصل از تأثير فردي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته نشان مي دهد که جنسيت، تأهل، شغل

اصلي، نوع مالکيت،عضويت در تعاوني کيويکاري بر ميزان نياز آموزشي مؤثر است ولي تسهيلات حمايتي بر ميزان نياز آموزشي تأثيري نداشته است.نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره درخصوص تأثيرات متغيرهاي مستقل تحقيق بر ميزان نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران

بيانگر آن است كه به ترتيب متغيرهاي سابقه کشت کيوي، استفاده از کلاسهاي آموزشي – ترويجي، مشاهده فعاليت ساير کيويکاران و تماس با مروجان تأثيرمنفي بر ميزان نيازهاي آموزشي داشته اند. ولي متغير دسترسي به مناطق شهري بر ميزان نيازهاي آموزشي تأثير مثبت داشته

است. واژگان كليدي: نيازسنجي آموزشي ، فعالیتهای ترويجي، كيويكاران، كيوي.

بیشتر بخوانید

جزوه انتقال حرارت۱ دکتر موسوی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه انتقال حرارت۱  دکتر موسوی دانشگاه صنعتی شریف

به صورت دستنویس ولی اسکن شده و کاملا خوانا و واضح (مطابق عکس)

در ۱۰۴ صفحه ودر فرمت pdf

شامل و جامع تمامی میاحث درس انتقال حرارت ۱ دوره کارشناسی

!!!مفید و مناسب برای کلیه دانشجویان کارشناسی و کار شناسی ارشد و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی فنی و اقتصادی معدن سنگ آهن ذاکر زنجان

دانلود با فرمت pdf تعداد صفحات ۱۵۰

دانلود پایان نامه آماده

 

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل ۶۳۱ گلند رود با استفاده از نرم افزار UDEC

دانلود با فرمت pdf تعداد صفحات ۱۴۶

دانلود پایان نامه آماده

 

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.   

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن بهینه سازی طرح استخراجی معدن سنگ آهک مصرفی کارخانه سیمان شاهرود

دانلود با فرمت pdf تعداد صفحات ۲۵۶

دانلود پایان نامه آماده

 

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.   

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن استفاده از روش های بهینه سازی در سیستم گسیل و پایش ماشین آلات مربوط به…

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن استفاده از روش های بهینه سازی در سیستم گسیل و پایش ماشین آلات مربوط به حمل و نقل در معادن با فرمت pdf تعداد صفحات ۲۰۴

دانلود پایان نامه آماده

 

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است

بیشتر بخوانید

تحقیق کاربرد داده کاوی در بررسی مسائل نیروی انسانی یک سازمان

توضیحات:
تحقیق رشته مهندسی صنایع با عنوان کاربرد داده کاوی در بررسی مسائل نیروی انسانی یک سازمان-رابطه با کارایی، در قالب فایل pdf و در حجم ۱۵۱ صفحه.

چکیده:
در این پژوهش، به ارزیابی رابطه بین کارایی و وضعیت کارکنان شعب پرداخته شده است.
کارایی هر سازمان رابطه مستقیمی با کارکنان آن سازمان دارد. مطالعه این موضوع که مولفه های نیروی انسانی مؤثر بر کارایی کدامها هستند و میزان تأثیر آنها چقدر است، موضوعی است که در قالب یک مدل داده کاوی به آن پرداخته شده است. در این تحقیق، تأثیر شاخص های نیروی انسانی از قبیل حداقل، حداکثر و میانگین سن و سابقه کار، میزان تحصیلات، حقوق و مزایا، تعداد فرزندان، حداقل، حداکثر و میانگین نمره ارزشیابی و … بر کارایی شعب، مطالعه شده است. از آنجا که داده های پرسنل و کارایی شعب به صورت نسبتاً دقیق و کامپیوتری موجود است، برای یافتن رابطه بین شاخصهای نیروی انسانی و کارایی شعب، از داده کاوی استفاده شده است. داده کاوی، فرآیند کشف الگوها و روابط پنهان موجود بین داده ها است. داده های یک بانک به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. این تحقیق در سه فاز انجام شده است. فاز اول در سطح شعب مدیریت منطقه ۶ تهران، فاز دوم به تفکیک درجه شعب و در سطح کل شعب تهران، و فاز سوم به تفکیک درجه شعب در سطح کل ایران انجام شد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوهای خاصی متناسب با درجه شعبه وجود دارد. در هر فاز با توجه به حجم داده ها، ابزارها و شاخص های موجود از ابزارهای مناسب استفاده و قواعد مناسب شناسایی شد. علاوه بر آن، در فاز سوم بر اساس مدل های بدست آمده، در هر شعبه تحلیل حساسیت انجام شد و شاخص های مؤثر بر کارایی شناسایی شد. برخی از قواعد کلی این تحقیق عبارتند از:
–    حداقل سن در شعب درجه ۱، با کارایی رابطه مستقیم و در بقیه شعب رابطه یکنواخت دارد.
–    تعداد پرسنل با کارایی در شعب درجه ۲ رابطه مستقیم و در شعب درجه ۴ رابطه معکوس دارد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
مفروضات مسئله
اهمیت موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
محدودیتهای تحقیق
فصل دوم: مرور ادبیات
داده کاوی
انبار داده ها
متاداده
دانش دامنه
فرآیند کشف دانش
مقدمات داده کاوی
روشهای داده کاوی
تکنیک های داده کاوی
طبقه بندی
خوشه یابی
مصورسازی داده ها
درخت تصمیم گیری
شبکه های عصبی
کاربردهای شبکه های عصبی
ساختار و انواع شبکه های عصبی مصنوعی
انواع یادگیری در شبکه های عصبی
انتشار به عقب
قواعد جمعی
تحلیل همبستگی
تحلیل عاملی
کاربردهای داده کاوی
کاربرد داده کاوی در مسائل نیروی انسانی سازمانها
تحلیل پوششی داده ها
نتیجه گیری
فصل سوم: مدل سازی
مقدمه
مراحل داده کاوی
شناخت دامنه مورد مطالعه
انتخاب داده ها
پاکسازی و پردازش اولیه
کشف الگوها
کشف دانش
نتیجه گیری
فصل چهارم: تحلیل ها
مقدمه
اعتبار
اصطلاحات
تکنیک های داده کاوی
درخت تصمیم گیری
خوشه یابی
مصورسازی و ضرایب همبستگی
شبکه عصبی
شبکه عصبی برای مدلسازی شاخصهای نیروی انسانی و کارایی
تحلیل توالی
سیستم پشتیبان تصمیم
نتایج
نتایج فاز اول
نتایج فاز دوم
نتایج فاز سوم
نتیجه گیری
فصل پنجم: یافته های تحقیق
مقدمه
رابطه کارایی با وضعیت پرسنل
عدم اعتبار فرمهای ارزشیابی
سیستمهای پشتیبان تصمیم
داده کاوی و مهندسی صنایع
داده کاوی در بانک
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتایج تحقیق
پیشنهاد برای تحقیقات آتی
پیشنهادهای کلی
مراجع

 

بیشتر بخوانید

پروژه بررسي اثر خطا ي اتصالي در هادي هاي doc .CTC

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش ۹۰ صفحه

 

مقدمه:

طراحي ترانسفورماتور يعني آماده سازي نقشه‌هاي اجرايي ترانسفورماتور اولین گام در ساخت آن است.

براي شروع كار محاسبه و طراحی حداقل مشخصات زير بايد ارائه شود:

قدرت نامي ترانسفورماتور

ولتاژهاي فشار قوي و ضعيف و گروه برداري

امپدانس اتصال كوتاه، تلفات بي باري و بارداري

ارتفاع، دما، درصد رطوبت نسبي و آلودگي محيط نصب

استانداردها

در بعضي مواقع پاره‌اي مشخصات ويژه نيز اعمال مي‌نمايند به عنوان مثال محدوديت در چگالي شار يا چگالي جريان و يا محدوديت در ابعاد فيزيكي ترانسفورماتور. پس از دريافت اطلاعت و بر اساس مدارك موجود قسمت فعال ترانسفورماتور شامل سيم پيچيها، هسته و مواد عايقي محاسبه مي‌وند.

مدارك و استانداردهاي مورد استفاده ديگر عبارتند از VDE و DIN و IEC.

ترانسفورماتور طراحي شده را مي‌توان به دو گروه نرمال و ويژه تقسيم كرد:

منظور از ترانسفورماتور نرمال ترانسفورماتور هايي مي‌باشند كه به طور گسترده در شبكه توزيع مصرف دارند و بدين جهت به طور گسترده توليد مي‌شوند. ترانسفورماتورهای ۲۰۰kVA و ۱۰۰ ۵۰ و ۲۵ ، گروه برداري Yzn5 و نسبت ولتاژي ۲۰kV 4%/0.4kV

ترانسهاي ويژه داراي شرايط خاصي هستند كه توسط مشتري ارائه مي‌شوند و توليدي محدود دارند.

ترانسفورماتور هاي توزيع عموماً داراي سيستم خنك كنندگي ONAN و Tap changer به صورت Off Load مي‌باشند كه براي رديف‌ 20 كيلوولت، سه پله و براي رديف ۳۰ كيلو ولت، پنج پله مي‌باشند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: آشنايي با مراحل كلي طراحي ترانسفورماتور

۱-۱-مقدمه

۱-۲-طراحي

۱-۳-آزمايش ها

محاسبات هسته

۱-۵-ساختمان هسته

فصل دوم: انواع سيم پيچي هاي ترانسفورماتور و ساختمان آنها

۲-۱-مقدمه

۲-۲-تعاريف

۲-۲-۱ سيم پيچي

۲-۲-۲ فاز ترانسفورماتور

۲-۲-۳ جزء سيم پيچ

۲-۲-۴-هادي موازي

۲-۲-۵ انواع هادي ها

۲-۲-۶ سيم پيچ با هادي هاي درهم شده

۲-۴-ساختمان سيم پيچ هاي لايه اي

فصل سوم: ساختار هاديهاي CTC

۳-۱-مقدمه

۳-۲-معرفي هادي CTC

۳-۳- ساختمان هادي CTC

۳-۴- توصيفي از جابجايي Transposition

۳-۵-بوبين ساخته شده از هادي CTC

۳-۶-ابعاد هادي هاي CTC با عايق كاغذي

۳-۷-بررسي اثر موقعيت خطا در بوبين

۳-۷-۱ بررسي اثر موقعيت خطا در بوبين با هادي دو قلو

۳-۸-مدل مداري هادي CTC

۳-۸-۱- چگونگي بدست آوردن مقادير اندوكتانس هاي هادي CTC

۳-۸-۲-روش حل مدار در مدلسازي هادي CTC

۳-۸-۳-بررسي علت عدم تعادل جريان در رشته هاي موازي

۳-۹-نرم افزار CTCFMS

فصل چهارم: نتايج عددي و تحليل چند ترانسفورماتور نمونه

تحليل خطا در چند ترانسفورماتور نمونه

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

۵-۱-نتايج كلي بدست آمده از پروژه

۵-۲-پيشنهادات

مراجع

 

منابع ومأخذ:

[۱] S.V. Kulvarni, S.A. Kaparde, “Transformer Engineering Design and Practice” Marcel Deker, New York, 2004

[۲] S.Rao, “Power Transformers and Specials Transformers – Principles and Practice” 3rd edition, Khanna Publisher, Dehli, 2004

[۳]محمدرضا مشکوه الدینی “ترانسفورماتورهای قدرت” انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق ۱۳۸۵

[۴] Girgis, R.S, Ed G.te Nyenhuis ” Experimental Invstigation on effect of Core

Production Attributies” IEEE transaction on Power Delivery, Vol. 13, No. 2, Apr 1998

[۵] E. Rahimpour, “ Modeling of Transformer Winding in order to Detect of Mechanical Deformation, Ph.D. Desertion, ECE Department, University of Tehran, Iran, April 2002

[۶] S.E. Zochol et al, “ Transformer modeling as applied to differential protection “ Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. , 2004

[۷] خلیل ولی پور “مدلسازی و شبیه سازی مشروح حالت گذرای ترانسفورماتور خشک” رساله دکتری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۶

[۸]http://www.iran-transfo.com

[۹]www.ctccable.com

[۱۰]www.calvert-wire.com

بیشتر بخوانید