مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته مهندسی صنایع

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته مهندسی صنایع

دانلود   آمار و احتمال مهندسی رشته مهندسی صنایع،
در قالب pdf و در 57 صفحه.

توضیحات:
این
مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته مهندسی صنایع برای آمادگی آزمون
دکتری دانشگاه آزاد می باشد که با پاسخ های کامل تشریحی برای کنکوری ها
ارائه شده است.

 

بیشتر بخوانید

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 دکتر عادل آذر و منصور مومنی

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 دکتر عادل آذر و منصور مومنی

دانلود   با موضوع آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 دکتر عادل آذر و منصور مومنی،
در قالب ppt و در 307 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اوّل: کلیات
تعریف آمار
از فنون آماری در مدیریت برای چه مقاصدی استفاده می شود؟
تعریف جامعه
جامعه آماری
صفت مشخصه
انواع جامعه آماری
تعریف نمونه
انواع شاخص های آماری
روش های ناپارامتریک
سیر تحول علم آمار از نظر موضوعی عبارتند از :
آمار توصیفی
آمار استنباطی
آمار ناپارامتریک
مراحل پژوهش علمی در آمار
دو عنصر اصلی تحقیقات رفتاری و مدیریتی
نقش متغیرها در فرضیات
انواع متغیرها
متغیر خصیصه
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر تعدیل کننده (واسطه ای)
متغیر کنترل
فرق متغیر تعدیل کننده با متغیر کنترل
مقیاس های اندازه گیری متغیر ها
مقیاس رسمی یا طبقه ای
مقیاس ترتیبی
مقیاس فاصله ای
مقیاس نسبی
جدول مقادیر مقیاس های چهارگانه
فرضیه
ویژگی های یک فرضیه خوب
انواع فرضیه های پژوهشی
فرضیه توصیفی
فرضیه استنباطی
فرضیه های چند متغیره
فرضیه همبستگی
فرضیه تجربی
فرضیه با گروه های جور شده
فرضیه با گروه های مستقل
فرضیه های پارامتریک
فرضیه های ناپارامتریک

فصل دوم:
مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشدهشاخص های عددی
پارامتر مرکزی
مهم ترین پارامترهای مرکزی
میانگین
میانگین حسابی ساده
میانگین حسابی موزون
فرمول میانگین حسابی موزون
میانگین پیراسته
طرز به دست آوردن میانگین پیراسته
میانگین وینزوری
میانگین هندسی ساده
فرمول میانگین هندسی ساده
میانگین هندسی موزون
میانگین هارمونیک
فرمول میانگین هارمونیک ساده
میانگین هارمونیک موزون
مد (نما)
چارک
انواع چارک ها
نحوه محاسبه چارک ها
فرمول تعیین محل چارک
پارامترهای پراکندگی
محاسن پارامترهای پراکندگی
انواع شاخص های پراکندگی
دامنه تغییرات
دامنه میان چارکی
فرمول دامنه میان چارکی
نیمه میان چارکی
شاخص های مناسب برای توزیع های نا متقارن
انحراف متوسط از میانگین
محاسن و معایب
واریانس
انحراف معیار
فرمول انحراف معیار
خواص واریانس
نیمه واریانس
مقادیر نامطلوب
ضریب پراکندگی
کاربردهای ضریب پراکندگی

فصل سوّم:
طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه
توزیع فراوانی
مراحل طبقه بندی داده ها
فرمول های محاسبه تعداد طبقات
تعیین فاصله طبقات
سازماندهی داده ها
انواع طبقه بندی داده ها
مهم ترین تقریب ها در طبقه بندی گسسته
طبقه بندی مشاهدات ناپیوسته
توزیع فراوانی نسبی
فرمول فراوانی نسبی
کاربرد فراوانی نسبی
فرمول محاسبه نماینده یا متوسط طبقات
توزیع فراوانی تجمعی
فراوانی تجمعی طبقه
فراوانی نسبی تجمعی
مفهوم فراوانی نسبی تجمعی
محاسن نمودارها
انواع نمودارها
مهم ترین نمودارهای کمی
مدرج کردن بافت نگار
نمودار بافت نگار
نمودار چند ضلعی
پلی گون فراوانی تجمعی
منحنی فراوانی تجمعی
کاربردهای نمودار فراوانی تجمعی
تحلیل اکتشافی داده ها
نمودار شاخه و برگ
محاسن نمودار شاخه و برگ
نمودار جعبه ای
مراحل تهیه نمودار جعبه ای
نمودارهای وصفی
مهم ترین نمودارهای وصفی
نمودار ستونی
نمودار دایره ای
مراحل تهیه نمودار دایره ای
فرمول مساحت هر قطاع
محورهای نمودار پاره تو
مفهوم نزولی بودن نمودار پاره تو
کاربرد نمودار پاره تو

فصل چهارم:
توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده
سؤالاتی که توزیع فراوانی به آن ها پاسخ می دهد
انواع پارامترهای مرکزی در داده های طبقه بندی شده
فرمول میانگین به روش مستقیم
فرمول میانگین به روش غیرمستقیم (کدگذاری)
نقش A در فرمول میانگین
فرمول
موارد استفاده از فرمول میانگین به روش کدگذاری
ستون های جدول توزیع فراوانی
علت استفاده از علامت
فرمول مد در داده های طبقه بندی شده
اجزاء تشکیل دهنده فرمول مد
چندک ها
کاربرد چندک ها
مراحل محاسبه چندک ها
فرمول تعیین محل چارک
فرمول چارک در داده های طبقه بندی شده
اجزاء تشکیل دهنده فرمول چارک
مراحل محاسبه دهک ها
فرمول دهک
اجزاء فرمول دهک
صدک ها
فرمول صدک ها
نکته مهم در محاسبه صدک ها
پارامترهای پراکندگی در داده های طبقه بندی شده
فرمول انحراف متوسط از میانگین
دامنه میان چارکی و انحراف چارکی
فرمول های واریانس
عملیات جبری میانگین و واریانس
فرمول میانگین حسابی جامعه کل
فرمول واریانس جامعه کل
اجزاء واریانس جامعه کل
پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی
انواع حالات توزیع ها
مقادیر مختلف ضریب چولگی (SK)
مفهوم چولگی
تفسیر مقادیر SK
فرمول های محاسبه ضریب چولگی (SK)
ضریب چولگی گشتاوری
ضریب چولگی پیرسون
ضرایب چولگی چندکی
پارامترهای تعیین انحراف از کشیدگی
انواع توزیع به لحاظ کشیدگی و مقدار ضریب (E) آن
مقایسه انواع کشیدگی
تفسیر ضریب کشیدگی (E)
انواع ضرایب کشیدگی
فرمول ضریب کشیدگی گشتاوری
ضریب کشیدگی چندکی

فصل پنجم:
مبادی احتمال
مفهوم احتمال (P)
احتمال عینی و ذهنی
آزمایش
فضای نمونه
فضای نمونه محدود و نامحدود
فضای نمونه گسسته و پیوسته
پیشامد
پیامدهای مقدماتی هم شانس
احتمال یک پیشامد در پیامدهای مقدماتی هم شانس
احتمال یک پیشامد در پیامدهای مقدماتی غیر هم شانس
خواص اولیه احتمال
قواعد شمارش
کاربردهای قواعد شمارش
اصل اساسی شمارش
قاعده ضرب
نمودار درختی
جایگشت (ترتیب)
حالات مختلف پیدا کردن جایگشت
فرمول تعداد کل جایگشت های N شی متمایز
جایگشت های N شی نا متمایز
جایگشت های r شی از بین n شی
نکات مهم در محاسبه جایگشت ها (ترتیب ها)
ترکیب
استفاده از قاعده ضرب در ترکیب
افرازهای
نمودار ون
احتمال پیشامدی مانند A در نمودار ون
دو پیشامد نا سازگار
دو پیشامد سازگار
نمودار ون برای دو پیشامد سازگار
اجتماع دو پیشامد
علامت و معنی اجتماع
نمودار ون برای
اشتراک دو پیشامد
نمودار ون برای اشتراک دو پیشامد
متمم یک پیشامد
نمودار ون برای
قاعده متمم گیری
قاعده جمع پیشامدها
احتمال شرطی
احتمال B به شرط A
قانون ضرب احتمالات
دو پیشامد مستقل
احتمال برای پیشامدهای مستقل
شروط مربوط به احتمالات
حالات مختلف دو پیشامد نسبت به هم
قضیه بیز
احتمالات پسین و پیشین

فصل ششم:
توابع احتمال گسسته
متغیر تصادفی
دامنه و حوزه متغیر تصادفی
انواع متغیر تصادفی
نمایش متغیرهای تصادفی
تابع احتمال
دامنه و حوزه تابع احتمال
تابع توزیع (تابع احتمال تجمعی)
امید ریاضی
فرمول امید ریاضی
واریانس متغیر تصادفی X
فرمول های واریانس متغیر تصادفی X
تابع احتمال توأم
موارد استفاده تابع احتمال توأم
احتمالات حاشیه ای
کواریانس
انواع رابطه بین دو متغیر
مقادیر مختلف کواریانس
فرمول کواریانس
استقلال دو متغیر تصادفی
رابطه استقلال و کواریانس
توزیع برنولی
مفاهیم p و q درتوزیع برنولی
نمونه گیری و توزیع برنولی
نمونه گیری از جامعه بزرگ
توزیع دو جمله ای
فرمول توزیع دو جمله ای
اجزاء تشکیل دهنده توزیع دو جمله ای
مقدار p و نوع توزیع
جداول توزیع دو جمله ای
میانگین و واریانس توزیع دو جمله ای
توزیع فوق هندسی
فرمول توزیع فوق هندسی
استفاده از توزیع دو جمله ای بعنوان تقریب
علت تقریب
توزیع پواسون
فرمول توزیع پواسون
امید ریاضی و واریانس توزیع پواسون
کاربردهای توزیع پواسون
توزیع پواسون برای تعداد مراجعات

فصل هفتم:
توابع احتمال پیوسته
احتمال در توابع پیوسته
تابع چگالی احتمال
نقش علامت مساوی در احتمالات پیوسته
امید ریاضی متغیر تصادفی پیوسته
واریانس متغیر تصادفی پیوسته

فصل هشتم:
توزیع نرمال
تعریف توزیع نرمال
پارامترهای توزیع نرمال
نقش میانگین در منحنی توزیع نرمال
نقش انحراف معیار در توزیع نرمال
خصوصیات توزیع نرمال
ادامه ویژگی های توزیع نرمال
ادامه ویژگی ها
توزیع نرمال استاندارد
نحوه تبدیل متغیر x به متغیر نرمال استاندارد z
روش های استفاده از جدول توزیع نرمال استاندارد
استفاده معکوس از جدول
تقریب توزیع دو جمله ای بوسیله توزیع نرمال
تصحیح پیوستگی
تقریب پواسون به وسیله نرمال
پارامترهای توزیع نرمال هنگام برآورد تقریبی پواسون

فصل نهم:
نظریه تصمیم
شش گام در نظریه تصمیم
شکل کلی جدول بازده یا جدول تصمیم
انواع شرایط تصمیم گیری
تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل
تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
تصمیم گیری در شرایط ریسک
شکل انواع شرایط تصمیم گیری
مهم ترین معیارهای تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
معیار حداکثر حداکثر
معیار حداکثر حداقل
معیار احتمالات مساوی (لاپلاس)
معیار واقع گرایی (هورتیز)
فرمول معیار واقع گرایی هر گزینه
معیارحداقل حداکثر غبن
تصمیم گیری در شرایط ریسک
معیار تصمیم گیری در شرایط ریسک
درخت تصمیم
تحلیل حساسیت
ارزش مورد انتظار با اطلاعات کامل (EVPI)
ارزش مورد انتظار اطلاعات کامل

 

بیشتر بخوانید

حل تمرین کتاب آمار و احتمال موریس دگروت و مارک اسکرویش – ویرایش سوم

حل تمرین کتاب آمار و احتمال موریس دگروت و مارک اسکرویش - ویرایش سوم
…………………………..
حل تمرین کتاب آمار و احتمال موریس دگروت و مارک اسکرویش – ویرایش سوم

نویسندگان: M. H. DeGroot و M. J. Schervish

زبان حل تمرین انگلیسی و در 405 صفحه است.

فایل PDF حل تمرین با بهترین کیفیت و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
…………………………..

بیشتر بخوانید

بررسی آمار تولد دوباره

بررسی آمار تولد دوباره

بخشی از متن:
چگونگی شناختي که ما از خود داريم، نقشی مهم و زيربنايي در احساس رضايت از زندگی دارد. بنابراين، تقويت توانايي خودآگاهی، می تواند فرد را در جهت مقابلــه با مشکلات و حل آنها يـاری دهد و به همين علت نيز از اهميت خاصي برخوردار است.
خودآگاهي توانايي شناخت و آگاهي انسان از نقاط ضعف و قوت درون خويش است. و اين يك پيش شرط ضروري براي ايجاد روابط اجتماعي همدلانه بين فردي است.
در واقع نوع خودآگاهي ما پيش بيني کننده احساس رضايت ما از خودمان و زندگي است و عدم رضايت از خود نشانه اي است که به ما هشدار مي دهد که نيازمند تغيير هستيم اما تعجب خواهيد کرد اگر بدانيد که عده قليلي از مردم بر اعمال و رفتار خود شناخت دارند و به ندرت مي توانند ارزشها، علايق و رفتارهاي خود را تجزيه و تحليل کنند.
در واقع آنها مي خواهند همان کارهايي را که ديروز انجام داده اند امروز نيز کم و بيش انجام دهند و از هرگونه تغيير دوري مي جويند.

فهرست مطالب:
اگر دوباره متولد شويد، چه مي‌كنيد؟
مقدمه
آيا مي‌توان خويشتن را شناخت؟
تعريف خودآگاهی
اهميت و کاربرد خودآگاهي
اهميت خود شناسي در اسلام
کلیات تحقیق
اهداف تحقيق
روش نظرسنجي
جامعه نمونه
زمان اجرای نظرسنجي
پرسشنامه نظرسنجي
جنس پاسخگويان
سن پاسخگويان
سطح تحصيلات پاسخگويان
آيا پاسخگويان از خود پرسيده اند كه چگونه آدمي هستند؟
چرا پاسخگويان از خود نپرسيده اند كه چگونه آدمي هستند؟
پاسخگويان از خودشان تا چه حد شناخت دارند؟
پاسخگويان از خودشان چقدر رضايت دارند؟
آيا پاسخگويان خود را فردي مثبت مي دانند يا منفي؟
پاسخگويان دوست دارند چگونه آدمي باشند؟
به نظر پاسخگويان مردم فكر مي كنند كه آن ها آدم خوبي هستند يا نه؟
آيا پاسخگويان به نظر مردم اهميت مي دهند؟
پاسخگويان در صورت تولد دوباره چه كاري انجام مي دهند؟
آيا پاسخگويان در صورت وجود اشتباه در رفتارشان حاضر به تغيير خود هستند؟
نتيجه

 

             

بیشتر بخوانید

بررسی آمار معدل دانش آموزان دوم دبیرستان علوم انسانی

بررسی آمار معدل دانش آموزان دوم دبیرستان علوم انسانی

خلاصه پروژه:
در اين پروژه ما به بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني در سطح شهرستان كرده ايم كه اين بررسي و مقايسه در غالب چند جدول فراواني و نمودار تقديم شما گرديده است در اين پروژه به بررسي معدل دانش آموزن: براي ورود به رشته انساني معدل دانش آموزان درسال دوم دبيرستان مشوق اين دانش آموزان و اينكه چه رشته اي اولين اولويت بوده اگر رشته تحصيل دهنده در اين پروژه پرسش هايي اينگونه طرح شده و پاسخ  آنها همانطوركه در بالا گفته شده در غالب چند جدول و نمودار آمده است كه اين جدول ها و نمودارها در صفحات بعد ارائه شده است.

فهرست مطالب:
خلاصه پروژه
سئوالات پرسيده شده
جدول فراواني
نمودار چند بر فراواني
نمودار مستطيلي
نمودار ميله اي
نمودار دايره اي
نمودار ساقه وبرگ
نمودار جعبه اي
واريانس                   
انحراف معيار                        
ضريب تغييرات       

 

               

بیشتر بخوانید

بررسی آمار استنباطی کارایی خانواده بر سلامت روان

بررسی آمار استنباطی کارایی خانواده بر سلامت روان

بخشی از مقدمه:
بی شک خانواده بنیادی ترین، مهمترین و کوچکترین واحد اجتماعی است. خانواده در گستره زمان هم از لحاظ بعد دستخوش تغییر شده (تبدیل خانواده گسترده به خانواده هسته ای) و هم از لحاظ کارکرد (بسیاری از کارکردهای خانواده را امروز نهادهای دیگر بر عهده گرفته اند) اما هنوز هم علیرغم این تغییرات، نقش بی بدیلی را در زندگی انسان ایفا می نماید.
کارگر شورکی و پاک نژاد (۱۳۸۲) معتقدند در میان صاحب نظران و دانشمندان علم الاجتماع، هیچ اختلاف نظر فاحشی بر سر اهمیت والای نقش والدین در تحقق اهداف اجتماعی وجود ندارد و همگان در مورد جایگاه بی مانند خانواده در جامعه،اجماع و اتفاق نظر دارند. از طرفی، اعتقادات، نگرش ها، فعالیت ها و اقدامات والدین در قالب الگوی خانوادگی یا سبک والدینی نمود پیدا می کند و در صورتی که این الگوی اعمال شده از سوی پدر و مادر دارای تناسب و سازگاری کافی با سایر متغیرها و نیازهای اجتماعی کودک باشد، می توان به موفقیت فرد و خانواده در نیل به اهداف از پیش تعیین شده امیدوار بود. پروسا و همکارانش (Perosa, Perosa, & Tam, 1996) به نقل از آقا محمدیان و شیخ روحانی (۱۳۸۲) معتقدند در خانواده هایی که مرزهای بین والد و کودک در آن محو و نامشخص است، ایجاد یک مفهوم خود واضح تضعیف می شود و جستجوی حمایت های عملی و عاطفی افزایش می یابد. اما اگر این مرزها واضح و انعطاف پذیر باشند و اگر بین والدین ائتلافی وجود داشته باشد که در آن اختلافات بین آن ها حل شده باشد، نوجوان قادر به ظاهر کردن عقاید متفاوت خود خواهد بود. بارتل- هرینگ (Bartle-Haring, 1997) به نقل از قاسمی و همکاران( ۱۳۸۲) معتقد است، خانواده به منزله سیستمی است که در سازگاری روانی- اجتماعی نوجوانان نقش دارند. ثنایی (۱۳۷۷)  بر این باور است خانواده اگر نتواند نقش اساسی خود را درجهت فراهم نمودن محیط سالم و مناسب برای اعضا به خوبی ایفا نماید ممکن است منجر به آسیب های فراوان گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
سلامت روان چيست و چگونه حاصل مي‌ شود؟
اهداف تحقیق
فرضيه‌هاي تحقیق
تعاریف متغیرها
ادبیات تحقیق
نظریه‌ها در حوزه خانواده
نظریه ها در حوزه سلامت روان
الگوهاي عمده در تعريف سلامت
الف) الگوي زيستي ـ پزشكي
ب) الگوي زيستي ـ رواني ـ اجتماعي
تعريف‌هاي سلامت روان
الف) تعريف رابرت كمپبل
ب) تعريف انجمن كانادايي بهداشت روان
ج) تعريف «سلامت روان» از ديد سازمان جهاني بهداشت
عوامل مؤثر بر سلامت روان
الگوهاي عمدة سلامت روان
الگوي زيستي ـ پزشكي (سيستمي)
نقد الگوي زيستي ـ پزشكي
نقد الگوي سيستمی
الگوي چند بعدي
نقد الگوي چند‌ بعدي
الگوي ارتقا
نقد الگوي ارتقا
الگوهاي فرضي سلامت روان مبتني بر معنويت
نقش خانواده در سلامت روان
پیشینه تحقیق
روش‌شناسي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و تعيين حجم آن
متغيرهاي تحقيق
ابزار جمع آوري اطلاعات
پرسشنامه عملکرد خانواده و سلامت روان
روايي پرسشنامه‌ها
پايايي
روش‌هاي آماري
آزمون فرض نرمال بودن متغيرها
بررسي دموگرافي اعضاء نمونه
وضعیت پاسخگويان
بررسی میانگین میانه نما و مد
آزمون فرضيات پژوهش

 

               

بیشتر بخوانید

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان  در فرمت ورد در 11 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی
هزینه یابی برمبنای فعالیت
ارزیابی متوازن
عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه گیری می کند
ارزش افزوده اقتصادی
نتیجه گیری
پانوشتها

 

بیشتر بخوانید