تحقیق درباره پروژه آمار و احتمالات نمرات نهايي درس رياضي ۲۰ دانشجوي دختر وپسر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۱۳

 

www.prozhe.com

پروژه آمار و احتمالات

زيرنظراستاد:سركار خانم نيازي

تهيه كننده: رقيه عباسي

رشته:مهندسي كشاورزي

نيمسال اول ۸۷-۸۶

نمرات نهايي درس رياضي ۲۰ دانشجوي دختر وپسر بصورت جدول زير ميباشد

۲

۲

۱

۱

۲

۲

۱

۲

۱

۱

۲

۲

۱

۱

۱

۲

۲

۲

۱

۱

كد

۴۷

۲۶

۶۳

۳۳

۷۴

۷۴

۸۹

۷۸

۳۰

۲۸

۱۹

۴۵

۴۵

۶۹

۶۳

۶۷

۵۲

۵۲

۳۴

۲۳

نمره

كد ۱ مربوط به دانشجويان دختر و كد ۲ مربوط به دانشجويان پسر ميباشد.

ميانگين و انحراف معيار و ميانگين و ميانه و مد و … بصورت جدول زير محاسبه ميشود.

FREQUENCIES

VARIABLES=nomreh kod

/NTILES= 4

/PERCENTILES= 65

/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE

SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT

/BARCHART FREQ

/ORDER= ANALYSIS .

Frequencies

[DataSet0]

 

Frequency Table

 

 

Bar Chart

 

نمودار ميله اي فراواني))

 

(نمودار فراواني تعداد دانشجويان دختر وپسر)

بیشتر بخوانید

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان در فرمت ورد در ۲۶ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

اشاره
بازار در توزيع درآمد چگونه عمل مى كند؟
نقش بهره و نظام ربوى در پيدايش نابرابرى
نظريه بهره ورى نهايى و توزيع درآمد
خلاصه و نتيجه گيرى
فهرست منابع

بیشتر بخوانید

ضرورت آمار در تحقيق علمي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۲۶

 

فصل اول : مقدمه موضوعي و تاريخي

I):

روش هاي محاسبه و استنباط آماري از مباني ضروري تحقيق علمي هستند . اما اين حقيقت نه تنها براي مردم عادي بلكه غالباً براي دانشجوي مبتدي چنان كه بايد ، روشن نيست . تصور عامه اين است كه آمار نوعي تفنن در محاسبه و به كار بردن فرمول هاست و ماند فرمول هاي رياضي محض كه همگان بدان رغبت ندارند ممكن است محاسبات آماري هم داراي فايدة آشكار و عملي نباشد . علت اصلي اين ابهام و ناآشنايي آن است كه عامة مردم ( و مبتدي در تحصيل علم ) ممكن است به نحوي از نتايج و قواعد علمي با خبر شوند و از صورت كلي و مختصر و تقريبي آنها آگاهي يابند ، اما به دقايق و جزئيات ، از جمله به منطق تحقيق و چگونگي تشكيل حقيقت علمي ، پي نمي برند و ناچار متوجه نمي شوند كه ضرورت آمار در علم به عنوان وسيله تحقيق از كجاست . سپس ساده ترين راه نشاني دادن ضرورت و فايده آن اين است كه مراحل عمده و تحقيق را به اجمال تشريح كنيم .

II) مختصر تاريخ تحول آمار :

مطالعه تاريخ تحولهر علم ، جز فوايد كلي كه از نظر شناخت موجبات پيدايش و جهات توسعه آن در بر دارد ، به لحاظ درك بعضي خصوصيات موضوعي آن علم نيز حائز اهميت است . مطالعه سير تكاملي علم آمار را از قرن هفدهم همزمان با پيدايش و توسعة حساب احتمالات در رياضيات مي توان آغاز كرد وسه دوران در آن تشخيص داد . توسعه و تحول رياضيات در قرن هاي شانزدهم و هفدهم از لحاظ تاريخ آمار قابل توجه است و به اين جهت اين دو قرن دوران نخستين تحول اين علم را تشكيل مي دهد . در دوران دوم كه شامل قرن هجدهم و قرن نوزدهم است ، اصول احتمالات به تدريج به كار برده شدند و بدين لحاظ اين دوران را مي توان سرآغاز رشته هاي مختلف آمار عملي دانست . دوران حاضر از اواخر قرن نوزدهم شروع مي شود و خصوصيت عمده آن گسترش اصول نظري و موارد استعمال عملي آمار درهمة علوم و فنون است .

III) پايه گذاري آمار و رياضي :

تئوري احتمالات نه تنها مبناي اصولي علم آمار است . به طوري كه در مقدمه ذكر شد – بلكه مقدمة تاريخي اين علم را نيز تشكيل مي دهد . حساب احتمالات از مطالعة فرايندهاي تصادفي مانند بازي با ورق و تاس نرد و نظاير اينها شروع شده است . توجه به اينگونه فرايندها و علاقه به پيشگويي پيشامدهاي برگزيده در بازيهاي تصادفي ( مثلاً ورق برنده يا خال معين از تاس نرد و مانند اينها ) البته هميشه وجود داشته است ، ولي گمان نمي رود كه قبل از بازگشت ( رنسانس ) علمي در اروپاي قرن شانزدهم و هفدهم دربارة اصول نظري احتمال مطالعة منظم كرده شده باشد. در آثار چند تن از دانشمندان ايتاليايي قرون پانزدهم و شانزدهم مانند پاچيولو و فونتانا معروف به تار تاگليا و مخصوصاً كاردانو و گاليله مطالعاتي در محاسبة احتمال پيشامدهاي تصادفي وجود دارد . وي تحقيقات استقرايي و نظري منظم درباره فرايندهاي احتمالي در قرن هفدهم ، و تأليف اصول و قواعد رياضي حساب احتمالات واقعاً در قرن هفدهم و هجدهم صورت گرفته است . پاسكال و فرما دو دانشمند فرانسوي به خواهش يكي از اشرافيان فرمان به احتمال برد و باخت در بازي هاي تصادفي راغب شده بودند . قواعد اساسي احتمال پيشامدهاي ساده و مركب را اين دو وضع كرده اند . از آن جمله قاعده تشكيل « مثلث پاسكال » يا د« مثلث حسابي » است كه به وسيلة آن مي توان احتمال دو پيشامد p و q را در تركيبات n تايي به دست آورد . روش پاسكال در اين مطالعات يك روش نيمه استقرايي ( هندسي ) و نيمه انتزاعي ( رياضي ) بود . دانشمندان ديگري اصول و قواعد حساب احتمالات را به صورت كامل تر تدوين كرده اند . برنويي و نيوتن از آن جمله اند . توزيع دو جمله اي نيوتن روش كلي حساب احتمالات پيشامدهاي q و p در تركيبات n تايي را به دست مي دهد و در واقع قاعده كلي تشكيل مثلث پاسكال را بيان مي كند . پيش از نيوتن ، وييت و بريگز به توزيع دو جمله اي پي برده بودند . اما نيوتن راه حل جبري مسئله را نشان داد و آن را به حالت هايي با n منفي و كسري تعميم داد . دو مواور در تحقيقي راجع به حالت هاي كلي دو جمله اي نيوتن به كشف فرمول منحني خاصي كه بعداً منحني طبيعي ناميده شد موفق گرديد .

فصل دوم : شمردن و سنجيدن

I) داده هاي آزمايشي و انواع آن :

داده هاي عددي كه در محاسبه و تحليل آماري مورد استفاده قرار مي گيرند عموماً بر دو نوعند : فراواني ها و اندازه ها . يك حالت تبديل پديده هاي مورد تحقيق به اعداد آن است كه تعداد آنها را بشماريم . ارقامي كه بدين ترتيب به دست مي آوريم فراواني خوانده مي شوند . مثلاً اگر عده شاگردان يك دبستان را بر حسب پايه تحصيلي هر يك بشماريم فراواني شاگردان پايه هاي مختلف را به دست خواهيم آورد . فراواني نشان مي دهد هر حالت يا نوع از پديده اي در جمعيت يا نمونه مورد تحقيق چند بار وجود دارد . نوع ديگر داده هاي عددي كه اندازه ناميده مي شود بيشي يا كمي يك حالت يا شيء را بر حسب يك مقياس اندازه گيري نشان مي دهد . مثلاً اگر به جاي شمردن عده شاگردان هر پايه ، سن يا مهارت خواندن و نوشتن يا بهره هوشي هر شاگرد را معين كنيم عمل سنجش يا اندازه گيري انجام داده ايم . اعدادي كه از سنجش پديده اي حاصل مي شود بيش يا كمي آن پديده را نشان مي دهند . براي سنجيدن هر چيز به مقياس سنجش يا اندازه گيري مناسبي نيازمنديم و اعدادي كه با انيعمل به دست مي آوريم كميت يا كيفيت پديده را بر حسب آن مقياس معين مي كنند . روش هاي آماري با هر دو نوع داده هاي عددي يعني شماره ها و اندازه ها سروكار دارند .

بیشتر بخوانید

آبیاری و کوددهی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله کشاورزی با عنوان در قالب ورد در ۲۵ صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:
مقدمه:
ضرورت كود آبياري
مزيت كود آبياري
دلايل توسعه‌ي روش كود آبياري در كشور
روش‌هاي آبياري:
آبياري سطحي
آبياري زير سطحي
ضرورت و مزيت آبياري قطر‌ه‌اي و باراني براي توزيع كود
خلاصه‌اي از مطالعات انجام شده در مورد استفاده از كود آبياري در محصولات كشاورزي متنوع
كود آبياري تحت شرايط شوري
روش كار
مواد كودي
ازت
كاربرد محلول‌هاي نيتروژن در آب
برنامه‌ي كود دهي
تزريق كودها
وسايل تزريق
انژكتور سنج كود
روش‌هاي تزريق
شدت تزريق
غلظت كود
نتيجه گيري
توصيه‌ها و پيشنهادات
فهرست منابع

بیشتر بخوانید

مقاله درباره مهاجرت ايرانيان به كانادا از زبان آمار ۱۰ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۱۰

 

مهاجرت ايرانيان به كانادا از زبان آمار

الف. ايرانيان مهاجر و زبان فارسي

گرچه مرزهاي جغرافيايي ـ سياسي الزاماً مرزهاي زباني نيستند، جدا كردن زبان دري (كه معمولاً مربوط به كشورهاي افغانستان و تاجيكستان است) از زبان فارسي (زبان ايرانيان) در آمار رسمي كانادا، بررسي تحول آماري اين زبان ميسر شده است. در طي آمارگيري‌هاي متعدد و بر مبناي پاسخي كه افراد مهاجر به پرسش كدام زبان را زبان اصلي خود مي‌دانيد، داده‌هاي زير در مجموع ۱۰ سال گذشته قابل رويت است:

 

تحولات آماري زبان اصلي مهاجران كم و بيش رابطه‌اي با شمار آنان دارد. عواملي مانند حضور مهاجران قبل از مقطع زماني ۲۰۰۵ ـ ۱۹۹۶، وزنه اقتصادي كشور مبدا و حمايت اين كشورها از زبان خود در خارج از مرزها نيز مي‌توانند پارامترهايي باشند كه شديداً اين آثار را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در اين دوره زبان بنگالي با ۱۷% رشد در صدر جدول و زبان فارسي با رشد منفي ۲۷% در پايين‌ترين رده جدول قرار مي‌گيرد و اين در حالي است كه، همچنان كه پيشتر آورده‌ايم، رشد مهاجران ايراني در اين دوره تقريباً ثابت مانده است. داده‌هاي اين حوزه در نمودارهاي زير نشان داده شده‌اند.

 

۳٫ب. مهاجران ايراني در متن مهاجران خاورميانه

وزارت مهاجرت و شهروندي كانادا كشورهاي مبدا، مهاجرت اين گروه را به ۵ حوزه تقسيم مي‌كند: آسيا و اقيانوس آرام، آفريقا و خاورميانه، اروپا و بريتانيا، آمريكاي جنوبي و مركزي و آمريكا (ايالات متحده). توزيع مهاجران اين ۵ حوزه به گونه‌اي است كه درنمودار ۱۵ و تابلو ۵ نمايش داده شده است.

 

در تمامي اين ده سال آماري پرشمارترين مهاجران حوزه آفريقا و خاورميانه مهاجران ايراني بوده‌اند. با اين حال رشد اين گروه از مهاجران ايراني در اين مقطع زماني تقريباً رشدي برابر با صفر بوده است. آمار مهاجران كشورهاي غنا، عربي سعودي و اسرائيل نيز رشد سفر را نشان مي‌دهد. كشورهايي كه آمار مهاجرانشان رشد منفي را نشان مي‌دهد عبارتند از مصر (۲%-)، عراق (۳%-)، كويت (۲%-)، آفريقاي جنوبي (۲%-) وسومالي (۲%-). مهاجران كشور زيمباوه با رشدي ۱۷% در صدر جدول قرار مي‌گيرند، كشورهاي نيجريه، مراكش، لبنان، الجزيره، امارات عربي و سودان به ترتيب با ۱۳%، ۸%، ۷%،۶%، ۵%، و ۴% در رتبه‌هاي بعدي اين جدول قرار دارند.

در نمودار ۱۷ به مقايسه آماري برخي از كشورها پرداخته‌ايم.

 

در ديگر آمارهاي رسمي وزارت مهاجرت و شهروندي كانادا آمارهاي مستقلي درباره كشورهاي حوزه‌هاي پنج‌گانه داده نشده است. اين آمار را شايد بتوان در خلل ديگر داده‌ها (پراكندگي مهاجران كشورها در شهرهاي كانادا، ميزان سرمايه‌گذاري مهاجران، …) يافت كه فرصتي ديگر را مي‌طلبد و در آنچه در پي مي‌آيد به برخي داده‌هاي آماري مهاجران حوزه آفريقا و خاورميانه مي‌پردازيم كه مهاجران ايراني در راس آن قرار دارند.

۱٫شمار مردان مهاجر در كل كشورهاي اين حوزه ۲% بيش از شمار زنان مهاجر بوده است. اين در حالي است كه ميانگين شمار زنان مهاجر در كل پنج حوزه مهاجرت ۴% از مردان بيشتر بوده است.

بیشتر بخوانید

پاورپوینت درباره تحلیل استنادی(درس آماری)

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها ۲۳ اسلاید

 

 

 

تعریف تحلیل استنادی

ازرایجترین روش های کتابسنجی است که بارویکردکمی به بررسی وتحلیل روابط میان مدارک مورداستنادمی پردازد.دراین روش استنادبه عنوان واحدتجزیه وتحلیل شناخته می شود.

این تحلیل باشمارش میزان استفاده ازمنابع توسط پژوهشگران ازطریق شمارش مراجع مورداستناددرپایان مقالات آنان وبررسی استنادهاومراجع که بخشی ازمقالات مجلات راتشکیل می دهندصورت میگیرد.

 

شاخص نیمه عمریا قاعده کهنگی متون

شاخص نیم عمر، نقش زمان را در بهره­وری از اطلاعات روشن می­کند.

نشان می­دهد که با گذشت زمان از میزان سودمندی مقالات و کتابها کم می­شود.

یادآوری: در فیزیک هسته­ای مفهوم نیم­ عمر به مدت زمان زوال نیمی از ماده رادیواکتیو اطلاق می­شود.

با وام­گیری از علم فیزیک، منظور از نیم عمر متون علمی:

 مدت زمانی است که در خلال آن نیمی از متون استنادکننده به متون علمی مورد استناد در حوزه­های علمی مورد نظر منتشر شده است.

بیشتر بخوانید

مقاله بررسي زنان و فقر در جاعه ايران با آمار كامل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۲۶

 

زنان: فقر مضاعف

اگر چه مطالعات در باب فقر در جامعة انساني، خصوصاً در ابعاد اقتصادي و اجتماعي، اندك نيست، اما موضوع شناخت فقرا و تفكيك و بررسي ابعاد فقر در آن‌ها چندان فراوان نيست. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مغفول در ميان اين نوع مطالعات، جنسيت و شناخت تأثير آن در تعميق و شدت فقر است. اين مطالعه ضمن بررسي تعاريف و شاخص‌هاي متعارف، با استفاده از تفكيك خانوارهاي كشور به تفكيك جنسيت سرپرست خانوار و بررسي ويژگي‌هاي كلي و بعد و تركيب اعضاي خانوارهاي كشور، از متغيرهاي وضع تأهل، وضع اشتغال، وضع سواد، وضعيت مسكن و نيز هزينه و درآمد آن‌ها مسئله فقر و ابعاد آن را واكاوي كرده است.

اگر چه فقدان اطلاعات دقيق و يا محدوديت‌ آن‌ها امكان بررسي كامل مسئله را پديد نمي‌آورد، با اين حال شواهد حاكي از «زنانه شدن فقر» و بالاتر رفتن سطح آن در ميان خانوارهايي است كه سرپرست آن‌ها زنان هستند. هر چند كه اين مفهوم براي به تصوير كشيدن فقر زنان بسنده نيست.

كليدواژه‌ها: ايران، زنان، فقر

مقدمه

بررسي مسئلة فقر از جهات و ابعاد گوناگوني ميسر است. اقتصاددانان به عوامل مؤثّر بر فقر و حدود و دامنة آن و جامعه‌شناسان به تأثيرات فقر در بروز آسيب‌هاي ديگر اجتماعي ـ فرهنگي تأكيد داشته‌اند. با اين حال، شناسايي و تفكيك ميان فقرا و بررسي ابعاد فقر در ميان گروه‌هاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعي كم‌تر مورد توجه واقع شده است. يكي از بارزترين ويژگي‌هاي مغفول در بررسي دامنة فقر، مسئلة جنسيت و تأثير آن در تعميق و شدت فقر است. پديدة «فقر زنانه» از جمله مباحث جديد و كم‌تر مورد عنايت در مسئلة فقر محسوب مي‌شود. اين مقاله درصدد است كه:

الف) به شاخص‌هاي مطرح در سنجش فقر و شناخت ويژگي‌هاي فقرا توجه كند؛

ب) نشان دهد كه جنسيت مهم‌ترين عامل در شناخت ويژگي‌هاي فقرا در كشور محسوب مي‌شود و فقري مضاعف را بر زنان تحميل مي‌كند؛

ج) به صورتي مقايسه‌اي با مردان، ابعاد فقر زنان را ارائه كند.

۱) تعاريف و شاخص‌ها

از نظرگاه فلسفي، فقر و محروميت زماني حادث مي‌شود كه زمان احساس نياز مقدم بر زمان ارضاي نياز باشد. لذا، با عنايت به مجموعة باز و بي‌نهايت نيازهاي انسان، جامعة انساني هميشه فقير و محروم باقي خواهد ماند (عظيمي، ۱۳۷۴: ۱۹۷). با اين حال، فارغ از مباحث فلسفي، فقر به محروميت يا فقدان ضروريات اولية زندگي نيز قابل ارجاع است. در بررسي‌هاي مرسوم از فقر و حدود و دامنة آن، معمولاً گرايشي به استفاده از مفهوم «خانوار» وجود دارد. همان‌طور كه نگارنده پيش‌تر نشان داده است (شادي‌طلب و كمالي: ۱۳۷۹) اين گرايش دو نوع ابهام مي‌آفريند:

الف) سبب مي‌شود كه گروه‌ها و افراد درون خانوار كم‌تر مورد توجه واقع شوند و نيز سهم آنان به يكسان و به صورت سرانه تلقي شود؛

ب) همين سنجش نيز معمولاً بر مبناي اطلاعات آماري موجود براي «سرپرست خانوار» مورد بررسي واقع شود كه خصوصاً در مورد زنان با كاستي و تعابيري دور از واقع همراه است.

منزلت فروتر زنان در خانواده و تفسير جهان اجتماعي بر مبناي خصايل مردانه از روشن شدن ويژگي‌ها و اقتضائات خاص زنان جلوگيري مي‌كند. به اين ترتيب شناخت مسائل زنان از دريچة خاص مردان، تصويري دور از واقعيات آنان را در بر دارد. براي مثال نمي‌توان ابعاد درد و رنج زني را دريافت كه بر اثر زنداني شدن، معلوليت و يا بي‌مسئوليتي خانواده‌ خود را در فقر و تنگ‌دستي رها كرده است؛ زيرا در اين موارد بنا به اقتضائات فرهنگي، همچنان مردان سرپرست خانوار محسوب مي‌شوند. به رغم اين اختلاط مفهومي و روشن نبودن مرزهاي دقيق خانوارهاي فقير زنان، ضرورت استفاده از آمارهاي موجود، تن دادن به اين مفهوم را الزامي مي‌سازد.

در بررسي مسئلة فقر به ويژگي‌هاي متعددي براي شناخت فقرا اشاره شده است: وضعيت مسكن، اشتغال يا بي‌كاري سرپرست خانوار، فقدان عضو شاغل، وضعيت تأهل و بعد كوچك خانوار، بي‌سوادي و فقدان عضو باسواد، اشتغال در بخش‌هاي ساختمان، كشاورزي، اشتغال در مشاغل حقوق‌بگير و … از جملة اين ويژگي‌هاست. با اين حال، در برخي از مطالعات نشان داده شده است كه خصوصاً در دهه‌هاي اخير افزايش فقر در بين خانوارهاي زن سرپرست، يكي از عوامل افزايش نابرابري توزيع درآمد در ميان خانوارها محسوب مي‌شود

(پروين, ۱۳۷۲؛ جعفري، صميمي: ۱۳۷۱). سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز نشان داده است كه احتمال ابتلا به فقر در خانوارهاي زن سرپرست، در مناطق شهري ۳۵ و در مناطق روستايي ۶۵ درصد است (۱۳۷۹: ۴۲).

لذا، با توجه به اين مسئله، تا آن‌جا كه اطلاعات محدود و اندك موجود امكان آن را فراهم مي‌آورد، ابعاد فقر بر حسب بعد و تركيب اعضاي خانوار، وضعيت تأهل، وضع اشتغال، وضع سواد، وضع مسكن و وضع درآمد و هزينة خانوار با عنايت به تفكيك جنسيتي پژوهش و بررسي خواهد شد.

۲) بررسي ويژگي‌هاي خانوارهاي كشور به تفكيك جنسيت سرپرست خانوار

۱ـ۲) ويژگي‌هاي كلي خانوارهاي كشور

نتايج آخرين سرشماري در ۱۳۷۵ نشان داده است كه از مجموع  12/349/003 خانوار ايراني، ۱/۰۳۵/۰۶۷ خانوار (۴۰/۸ درصد) تحت سرپرستي زنان بوده است. اگرچه از آن زمان تاكنون اطلاع دقيقي از تعداد خانوارهاي كشور وجود ندارد، اما نتايج آمارگيري‌هاي نمونه‌اي مختلف، نشان داده است كه سهم نسبي خانوارهاي زن سرپرست از ۴۱/۸ به

بیشتر بخوانید

دانلود پاورپوینت درمورد آمار و کاربرد آن در مدیریت ( جلد ۱ و ۲ )

دانلود پاورپوینت درمورد آمار و کاربرد آن در مدیریت ( جلد ۱ و ۲ ) 

مؤلف : عادل آذر – منصور مؤمنی

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: ۳۰۷

 

 

 

 

جایگاه و هدف درس

این درس یکی از دروس اصلی رشته مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با علم آمار و نحوه بکارگیری آن در دانش مدیریت است

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه پروژه آمار و سهام (بافرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۱۶

 

مقدمه :

هدف پروژه بررسي اهميت ورزش در بين دانش آموزان دبيرستان دخترانه مي باشد كه آيا ورزش امري مهم در زندگي و ساعات روزانه آنهاست و…. هدف انتخاب اين موضوع اين است كه امروزه ورزش امري بسياري مهم و ضروري در سراسر جهان شمرده مي شود و مشخص شده كه قبل از درس خواندن ورزش كردن ورزش كردن براي تقويت حافظه و يادگيري مفيد است و سرعت عقل انسان در انجام بسياري از كارها از كارها رابالا مي برد و ورزش كردن بيشتر به دانش آموزان توصيه مي شود در لسيت رابطه جمع آوري داده ها و تجزيه آنها محاسبات آماري و نمودار و جداول استفاده مي گردد .

جمع آوري داده ها

به دليل مشكلاتي كه در جمع آوري داده ها در بررسي اين مسير وجود داشت جامعه كوچكي را در نظر مي گيريم در يك دبيرستان دخترانه با قرعه كشي يك كلاس اول و كلاس سوم انتخاب گرديد و از بين دانش آموزان اين كلاسها ۲۰ نفر حاصل شد اين با ماشين حساب بدست آمد بدين صورت كه پس از روشن كردن ماشين حساب ابتدا دكمه SHIFT را فشار داده سپس دكمه RAN را فشار مي دهيم پس از عمل اين عدد اعشاري در صحفه ماشين حساب ظاهر مي شود حال اگر عدد بدست آمده را در اندازه جامعي كه مي خواهيم از آن نمونه گيري كنيم ضرب شود اعضاي نمونه بدست مي آيد مثلاً مجموع دانش آموزان ۲ كلاس ۴۰ نفر بوده اگر عدد اعشاري ظاهر شود مثلاً ۲۷۳ باشد با ضرب اين دو عدد عدد اعشاري بدست مي آيد قسمت اعشاري عدد را حذف كرده و يك واحد به آن اضاف مي كنيم .

۱۱ يكي از اعدادي است كه از بين اعداد ۱ تا ۴۰ انتخاب شده است با تكرار مراحل فوق بصورت تصادفي حاصل مي شود .جمع آوري داده ها مي توانست از دو طريق مصاحبه و پرسشنامه انجام شود از طريق مصاحبه ممكن بود بعضي از دانش آموزان پاسخ درستي به سوال ۴ ندهد و يا اينكه زمان زيادي براي مصاحبه صرف شود به سبب وجود چنين مشكلاتي به نظر پرسشنامه مناسب تر مي آيد .

در پرسشنامه ۵ سوال در مورد ورزش و نقش آن آورده شده است.

بسمه تعالي

موضوع مورد مطالعه : بررسي اهميت و نقش سهام در بازرگي

جامعه : اتحاديه صنفي بنك داران لباس

نمونه : انتخاب تصادفي مغازه داران تهران

سوالات زير در راستاي برسي اهميت سهام در بازار مي باشد لذا از شما بازاريان عزيز خواهشمنديم كه با دقت به سولات زير پاسخ دهيد از همكاري شما بسيار متشكريم و لازم به ذكر است كه نوشتن نام ونام خانوادگي الزامي نيست .

۱- آيا در طول روز از دخل خود راضي هستيد ؟

بله خير تا حدود زيادي تا حدود كم

۲- آيا انصاف را در كار روزانه و دخل خود با مشريان رعايت مي كنيد ؟

بله خير تا حدود زيادي تا حدود كم

۳- آيا سهام را راهي به سوي موفقت خود مي دانيد ؟

كم خير بسيار زياد بسيار كم

۴- آيا بازار سهام را مفيد براي شركاء و خودتان مي بينيد ؟

بسيار زياد متوسط خيلي كم تا حدود زياد

۵- تا چه حد به خريدن سهام در بازار ايران اطمينان داريد ؟

بله خير تا حدود زيادي تا حدود كم

با تشكر از همكاري شما

بیشتر بخوانید

پاورپوینت در مورد علم آمار و جهان سوم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : ۳۴ اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

علم آمار و جهان سوم

Dr. Alireza Mirahmadizadeh, Epidemiologist

armirahmadizadeh@yahoo.com

Spring 2010

جهان سوم كجاست؟

Dr. Alireza Mirahmadizadeh, Epidemiologist

armirahmadizadeh@yahoo.com

Spring 2010

جهان سوم كجاست؟

مفهوم جهان سوم کشورهایی را تعریف می‌کند که:

از مرگ‌ومیر بالای نوزادان،

رشد اقتصادی پایین و فقر بالا،

استفاده ضعیف از منابع طبیعی

اینها کشورهای درحال توسعه و از نظر تکنولوژیکی کمتر پیشرفته آسیا، افریقا، اقیانوسیه و امریکای لاتین هستند.

معمولاً از نظر اقتصادی به کشورهای پیشرفته یا توسعه‌یافته متکی هستند

عموماً بعنوان دولت‌هایی فقیر و بی‌ثبات که رشد جمعیت، بی‌سوادی و مرگ‌ومیر بالا دارند شناخته می‌شوند.

يک عامل مهم نبود طبقه متوسط است. (میلیون‌ها نفر در طبقه اقتصادی پایین و یک جمعیت بسیار کم از طبقه بالا که کنترل ثروت و منابع کشور به دست آنهاست.

اکثر کشورهای جهان سوم بدهی‌های خارجی بسیار بالایی نیز دارند.

Dr. Alireza Mirahmadizadeh, Epidemiologist

armirahmadizadeh@yahoo.com

Spring 2010

جهان سوم كجاست؟

جهان سوم جايي است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند، خانه‌اش خراب مي‌شود و هر كس كه بخواهد خانه‌اش آباد باشد بايد در تخريب مملكتش بكوشد.

بیشتر بخوانید