پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار بر شناسایی خدمات جدید بانکداری الکترونیک

پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار بر شناسایی خدمات جدید بانکداری الکترونیک

چکیده:
در این تحقیق سعی شده است عوامل اثرگذار بر شناسایی خدمات جدید بانکداری الکترونیک و بررسی تطبیقی امکان ارائه آن در ایران در مقایسه با بانک های پیشرفته بررسی گردد به این منظور پرسشنامه ای طراحی و پس از اطمینان از روایی و پایایی، بر اساس نظر اساتید، در اختیار جامعه آماری تحقیق که کارشناسان در بانک های تجاری شهر کرمانشاه بودند قرار داده شد. با استفاده از فرمول ككران و روش نمونه گیری تصادفي ساده، نمونه های تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری هایAMOS,SPSS استفاده شده است با توجه به نتایج تحقیق در بانک های تجاری شهر کرمانشاه به ترتیب متغیرهای زیر ساخت مالی و مدیریتی (۰/۵۸۲)، زیر ساخت نرم افزاری وامنیتی(۰/۲۸۱)، زیر ساخت ارتباطی(۰/۲۷۵)، فرهنگ سازی، آموزش کارکنان و مشتریان(۰/۲۵۲)، استانداردهای بین المللی بانکداری الکترونیک(۰/۱۹۲) دارای بیشترین تاثیر بر شناسایی خدمات جدید بانکداری الکترونیک دارند. 
کلمات کلیدی: شناسایی خدمات جدید، بانکداری الکترونیک،بانک های تجاری، بانک های پیشرفته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *