دانلود کار تحقیقی مجهول بودن مورد معامله

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت

چکیده:

در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه و بر اساس قواعد عمومی قراردادها ، مورد معامله باید معین و مشخص باشد و در غیر اینصورت معامله ممکن است باطل باشد و هیچ اثر حقوقی بر آن متصور نگردد. در میان علمای فقه امامیه نیز نظر مشهور بر بطلان قراردادی است که در آن مورد معامله مجهول است یا اینکه مقدور التسلیم نمی باشد. مبنای ذکر شده برای بطلان چنین قراردادی قاعده غرر ذکر شده و گفته شده که چنین قراردادی غرری است و حکم قرارداد غرری نیز بطلان است. ما در این تحقیق در پی آنیم که آثار و نتایج ناشی از بطلان معامله و دلایل ذکر شده برای چنین آثاری را مورد بررسی قرار دهیم و به تبیین موارد مربوط بدان می پردازیم.

 

کلمات کلیدی:

مجهول بودن، قدرت بر تسلیم، قاعده غرر، بطلان ، معلوم و معین بودن موضوع قرارداد

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

  1. ضرورت معلوم ومعین بودن موضوع……………………………………………………………………………………………………………..2
  2. قدرت بر تسلیم مورد معامله…………………………………………………………………………………………………………………………3

     الف) موضوع واقعی شرط…………………………………………………………………………………………………………………………….6

     ب) تردید در وجود قدرت…………………………………………………………………………………………………………………………..7

         ب.1) فقدان مطلق یا نسبی قدرت………………………………………………………………………………………………………..8

  1. غرر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

     الف) معنای قاعده نفی غرر………………………………………………………………………………………………………………………12

         الف.1) معنای نهی در حدیث نبوی…………………………………………………………………………………………………..12

        الف.2) معنای غرر………………………………………………………………………………………………………………………………12

     ب) ویژگی معامله غرری…………………………………………………………………………………………………………………………..15

     ج) تطبیقات و مصادیق قاعده نفی غرر……………………………………………………………………………………………………21

         ج.1) اشتراط قدرت برتسلیم عوضین معامله…………………………………………………………………………………….21

         ج.2) اشتراط علم تفصیلی به عوضین……………………………………………………………………………………………….22

         ج.3) اشتراط علم به شرایط معامله……………………………………………………………………………………………………23

  1. قدرت بر تسلیم مبیع شرط صحت است یا زوال قدرت مانع است؟………………………………………………………….23

     الف) مبنای تسلیم مبیع…………………………………………………………………………………………………………………………..23

     ب) مبنای قدرت داشتن بر تسلیم…………………………………………………………………………………………………………..24

     ج) مفهوم واقعی شرط (قدرت معلوم)…………………………………………………………………………………………………….28

     د) تردید در وجود قدرت………………………………………………………………………………………………………………………….30

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *