گزارش کارآموزی رشته طب کار و ایمنی ،شرکت کاشی و سرامیک الوند

قسمتی از متن:

شركت صنايع كاشي و سراميك الوند به منظور توليد انواع كاشي هاي ديواري در سال ۱۳۶۷با سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران در زميني به مساحت ده هكتار در شهر صنعتي البرز قزوين تاسيس شد اين شركت در شهر صنعتي البرز داراي سه كارخانه الوند ۱ الوند ۲ و الوند ۳ است. كل پرسنل اين كارخانه به صورت رسمي ، قراردادي ، پيمان كاري، روز مزد و ….۷۸۴ نفر مي باشد.


فهرست:
فصل اول

مقدمه
انواع محصولات توليدي شركت كاشي و سراميك الوند
نوبت كاري
نمودار تشكيلات و پرسنل سازماني(شكل۱-۱)
تشكيلات تشكيلات و پرسنل خدمات بهداشت حرفه اي
ليست اقلام موجود در مرگز بهداشت كارخانه(جدول۱-۱)
ليست دارو هاي موجود در مركز بهداشت كارخانه(۱-۲)
ليست تعداد افراد شاغل در كارخانه(۱-۳)
مواد اوليه
پيوست(۱)-يك نمونه از برگه موتد اوله براي كاشي ديواري
پيوست(۲) -يك نمونه از برگه موتد اوله براي كاشي كف
توزين
شكل توزين(شكل ۱-۲)
تهيه دو غاب
شكل تهيه دو غاب(۱-۳)
اسپري
شكل اسپري(۱-۴)
واحدپرس
واحد پرس كاشي كف
لعاب زني كاشي كف
حمل و نقل و بارگيري(loading)
كوره
Sort  و بسته بندي 
واحد پرس كاشي ديواري
درجه بندي كاشي ها(شکل ۱-۵)
تهيه لعاب
جدول دسته بندي مشاغل موجود در كارخانه و شتاسايي عوامل زيان آور
ايستگاه هاي كاري (جدول۱-۴
تهسيلات رفاهي
جدول( ۱-۵) تعداد توالت ها
جدول(۱-۶)تعداد دستشویی ها

فصل دوم
۲-۱عوامل زيان آور شيميايي فرايند    
2-1-1 مقدمه 
2-1-2 ، ۱عوامل زيان آور شيميايي فرايند   
جدول ۲-۱،ليست مواد اوليه واحد تهيه بدنه 
جدول۲-۲، ليست رنگ هاي مورد استفاده در لعاب   
جدول۲-۳، ليس مواد شيمييايي مورد استفاده در آزمايشگاه 
جدول۲-۴، ليست مواد اوليه لعاب 
جدول ۲-۵، ليست مواد اوليه چاپ
۲-۱-۳، سم شناسي عوامل زيان آور شيمييايي مهم فرايند  
1. كربنات سديم دو سود سبك
۲٫ تيتانيوم(Ti)
3. هيدروكسيد پتاسيم(KOH)
بررسي برچسب گذاري و وجود برگه يMSDS مواد 
روش نمونه برداري از سيليس كريستالين  
2-1-4، نمونه برداري گرد و غبار كلي در شركت 
2-1-5 نتيجه گيري و پيشنهاد     
2-2 عوامل فيزيكي زيان آور فزايند
۲-۲-۱، روشنايي در محيط كار
۲-۲-۱-۱، مقدمه     
2-2-1-2،تاثيرنور در ديد
جدول۲-۲-۱، شدت روشنايي در سطح كار براي فعاليت هاي گوناگون 
2-2-2، ايستگاه ها و شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده
شكل ۲-۲-۱، ايستگاه بندي براي سنجش نور  
نتيجه گيري نور سنجي انبار محصول شماره ي    
شكل۲-۲-۲، سورت و بسته بندي
جدول۲-۲-۳، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي براق در بخش سورت   
جدول۲-۲-۴، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي مات در بخش سورت 
2-2-2، صدا در محيط 
2-2-2-1، مقدمه   
2-2-2-2،اثرات سوء سر و صدا بر روي كارگران   
2-2-2-3، كنترل سر و صدا  
شكل۲-۲-۲-۱، پلان صدا سنجي، بخش بالميل هاي تهيه بدنه
جدول۲-۲-۲-۱-،شماره ي ايستگاه هاي و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش بالميل هاي تهيه بدنه
شكل۲-۲-۲-۲-، پلان صداسنجي، بخش پرس ديواري
جدول۲-۲-۲-۲-، شماره ي ايستگاه ها و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش پرس ديواري
شكل۲-۲-۲-۳-، پلان بخش سورت و بسته بندي ديواري 
شكل ۲-۲-۲-۳-، شماره ي ايستگاه هاو تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش سورت و بسته بندي ديواري
شكل ۲-۲-۲-۴-، پلان صدا سنجي پرس كف
جدول۲-۲-۲-۴-، شماره ي ايستگاه وتراز هاي شدت صوت بخش پرس كف
۲-۲-۲-۵-، پلان صدا سنجي پرس citi
جدول۲-۲-۲-۵-، شماره ي ايستگاه و تراز هاي شدت اندازه گيزي شده بخش پرس  citi
2-2-3، ارتعاش در محيط كار
۲-۲-۳-۱، منابع ارتعاش در كارخانه و تدابير كنترلي انجام شده براي آنها
۲-۲-۴، استرس هاي حرارتي در محيط كار
۲-۲-۴-۱، مقدمه
۲-۲-۴-۲، كميته هاي انداز ه گيري شرايط هوايي محيط كار
جدول۲-۲-۴-۱،انداز هاي حد آستانه جاز رويارويي با گرما بر پايه ي دماي ترگوي سان
جدول۲-۲-۴-۲، اندازه گيري انجام شده در مكان هاي مختلف شركت
۲-۲-۴-۳، مقايسه اندازه گيريهاي آنجام شده با استانداردWBGT
2-3 عوامل ارگونومیکی محیط کار 
2-3-1، مقدمه
جدول۲-۳-۱، ليست هاي كاري و عوامل ارگونوميكي
۲-۳-۲، ارزيابي سريع اندام هاي فوقاني بدن(RULA)
شكل۲-۳-۱،بررسي ارگونوميكي كاچيلانزا
شكل۲-۳-۲، بررسي ارگونوميكي شارژر…

فصل سوم
۳-۱، ايمني حريق
۳-۱-۱، حفاظت در برابر آتش سوزي و انفجارات 
3-1-2، تقسيم بندي آتش
۳-۱-۳، انواع خاموش كننده ها
۳-۱-۴، حريق هاي اتفاق افتاده و وسائل اطفاء و اعلام خطر موجوددر كارخانه ي الوند(۱)
جدول۳-۱-۱، ليست تمهيدات اطفاء حريق و انواع حريق هاي احتمالي داده شده در پست هاي كار مختلف
شكل۳-۱-۱، تجزيه و تحليل درخت خطا در قسمت دراير عمودي
۳-۱-۵، پيشنهاد و نظرات
۳-۲، ايمني برق
۳-۲-۱، مقدمه
۳-۲-۲، براي جلوگيري از برق گرفتگي افراد در هنگام كار بايد چه مواردي رعايت شود
۳-۲-۳، ايمني برق در كارخانه الوند(۱) 
3-3، ايمني ماشين آلات
۳-۳-۱، مقدمه
جدول۳-۳-۱، ايمني ماشين آلات خط تهيه بدنه(قسمت توزين) 
3-3-2، ايمني دستگاه پرس كف و ديوار
جدول۳-۳-۲، ايمني ماشين آلات بخش فني
۳-۴، ايمني جرثقيل
۳-۴-۱، مقدمه
۳-۴-۲تعريف  جرثقيل
۳-۴-۳، اصول ايمني مربوط به اين خطرات
۳-۴-۴،نكات عمومي در مورد ايمني جرثقیل
۳-۴-۵،نكات ايمني در نصب و نگهداري
۳-۴-۶، جرثقيل هاي موجود در كارخانه الوند (۱) 
3-5، ايمني جوشكاري
۳-۵-۱، مقدمه 
3-5-2، خطرات جوشكاري
۳-۶، ايمني ديگ بخار(بويلر)و سيلندر هاي تحت فشار
۳-۶-۱،انواع ظروف تحت فشار
۳-۶-۲، تعاريف
۳-۶-۳، آيين نامه هاي حفاظتي مولد بخار وديگ هاي اب گرم
۳-۶-۳-۱، سوپاپ اطمينان
۳-۶-۳-۲، لوله هاي منبع آب پركن مولد بخار
۳-۶-۳-۳، فشار آب
۳-۶-۳-۴، آبنماي شيشه اي
۳-۶-۳-۵، دستگاه هاي خود كار آبرساني و قطع سوخت
۳-۶-۴، ظروف تحت فشار موجود در كارخانه الوند(۱)
۳-۷، ايمني كار با مواد شيميايي
۳-۷-۱، سيليكات زير كانيوم
۳-۷-۲، باريوم كربنات
۳-۷-۳،هيدروكلريك اسيد 
3-7-4، چسبCMC 
3-8، تجهيزات حفاظت فردي
۳-۸-۱، مقدمه
جدول۳-۸-۱،  وسايل حفاظت فردي واحد توليد
جدول۳-۸-۲،  وسايل حفاظت فردي واحد برق و تايسسات…
جدول۳-۸-۳، وسايل حفاظت فردي واحد آزمايشات و كنترل كيفي
جدول۳-۸-۴، وسايل حفاظت فردي واحد فني
۳-۸-۲، برگزاري كلاس هاي آموزشي در كارخانه ي الوند(۱) 
3-8-3، سطح آگاهي كارگران از علت استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارخانه ي الوند(۱)

فصل چهارم
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تعریف ضریب تکرار حادثه 
4-3 تعریف ضریب شدت حادثه 
4-4 آمار حوادث سال ۸۵ درکارخانه
نمودار ۴-۱ نمودار فراوانی حوادث در سال ۸۵
۴-۵ آمار حوادث سال ۸۴ در کارخانه
نمودار ۴-۲ نمودار فراوانی حوادث در سال ۸۴
۴-۶ آمار حوادث سال ۸۳ در کارخانه 
نمودار ۴-۳ نمودار فراوانی حوادث در سال ۸۳
۴-۷ نتیجه گیری

فصل پنجم
۵-۱، تشكيلات مركز بهداشت
۵-۱-۱، خانه ي بهداشت روستا
۵-۱-۲، مركز بهداشتي شهر و روستا
۵-۱-۳، مركز بهداشت شهرستان
۵-۱-۴، مركز بهداشت استان
۵-۱-۵، وزارت خانه
۵-۱-۶، طرح پايش
۵-۱-۷،طرح اصناف
۵-۱-۸،مركز بهداشت شهرستان البرز
۵-۲، اداره ي كار
۵-۲-۱، جايگاه سازماني اداره ي كار و امور اجتماعي استان قزوين
۵-۲-۲، اداره ي بازرسي كار
۵-۲-۳، اداره ي روابط كار
۵-۲-۴، كاريابي غير دولتي
۵-۲-۵، اداره ي امور اجتماعي
۵-۲-۶، خانه هاي بهداشت كارگري
۵-۲-۷، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي

فصل ششم
منابع و ضمائم
۶-۱، منابع
۶-۲، پيوستها

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : ۱۲۷

بیشتر بخوانید

نقشه ی زمین شناسی شهرستان کاشمر

نقشه ی زمین شناسی شهرستان کاشمر

شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان کاشمر (واقع در استان خراسان رضوی)

Normal
۰

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

                 

بیشتر بخوانید

مقاله ترجمه شده بازاریابی آنلاین – چالش ها درآینده

مقاله ترجمه شده بازاریابی آنلاین - چالش ها درآینده

توضیحات:
مقاله ترجمه شده بازاریابی آنلاین – چالش ها درآینده، در قالب فایل Word و در حجم ۴ صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی زبان اصلی مربوط به سال ۲۰۱۴٫

عنوان اصلی مقاله:

ONLINE MARKETING – CHALLENGES IN FUTURE
سال چاپ: ۲۰۱۴
منبع:
International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL) Vol. 2, Issue 4, Apr 2014, 183-188

بیشتر بخوانید

پاورپوینت روش های تحلیل چند متغیره

پاورپوینت  روش های تحلیل چند متغیره
۸۴ اسلاید پاورپوینت روش های تحلیل چند متغیره با تاکید بر تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی HMR و رضایت مندی سکونتی
مقــــــــدمه :
همانطور که در تعریف رشته شهرسازی که در اکثر منابع ذکر شده، شهرسازی رشته ای است میان رشته ای. از این رو در اکثر مباحثی که در شهر با آن مواجه هستیم با فاکتورها،عوامل و شاخصه های بسیاری که هر کدام از یک جنس متفاوت می باشند روبرو هستیم.
در برخی تحقیقات به دلایل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق تر و رسیدن به نتایج علمی و در عین حال عملیاتی تر، پژوهشگر به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آنها است و به این منظور از روش های تحلیل چند متغیره استفاده می شود.
و..

بیشتر بخوانید

پروژه کامل طرح یک معماری با موضوع لابراتوار (آزمایشگاه گسترده)

پروژه کامل طرح یک معماری با موضوع لابراتوار (آزمایشگاه گسترده)
 پروژه کامل طرح ۱ معماری
لابراتوار دارای ۲ طبقه و زیر زمین می باشد .
شامل پلان های مبلمان شده ,نما ها,مقاطع مبلمان شده,پلان شیب بندی,سایت پلان و محوطه سازی
لابراتوار مجهز به خوابگاه می باشد.شامل کلاس های درس ,انبار ها,گالری ها ,آزمایشگاه ها,بام سبز و … می باشد.

بیشتر بخوانید

تحقیق در مورد منابع ژنتيكي يا ژرم پلاسم گياهي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۳۴

 

منابع ژنتيكي يا ژرم پلاسم گياهي

بررسي منابع

۱-۲- منابع ژنتيكي يا ژرم پلاسم گياهي :

منبع ژنتيكي در مفهوم عام عبارتست ازتنوع ژنتيكي در هر موجود بيولوژيكي و در دنياي گياهي عبارتست از تنوع ژنتيكي موجود در گياهان زراعي اهلي و گونه هاي وحشي وابسته به آنها . انواع منابع تنوع ژنتيكي عبارتند از گونه هاي وحشي ، واريته‌هاي بومي ، اشكال ابتدائي گياهان زراعي در مراكز تنوع اوليه آنها ، گياهان مهاجرت كرده به مراكز ثانويه كه ممكن است تنوع آنها در اين مراكز زيادتر باشد و بالاخره واريته‌هاي زراعي (۸) .

از بين رفتن ذخاير توراثي يا ژرم پلاسم گياهي را فرسايش ژنتيكي مي نامند . عواملي كه باعث فرسايش ژنتيكي ميگردند عبارتند از :

۱-استفاده از واريته‌هاي پر محصول و اصلاح شده يكنواخت بجاي واريته‌هاي بومي .

۲-اعمال روشهاي مدرن زراعي ، مانند استفاده از سموم علف‌كش به صورت وسيع براي از بين بردن علفهاي هرز يعني اجداد و خويشاوندان گياهان زراعي .

۳-ايجاد مراتع ، چراگاهها و مزارع يكنواخت .

۴-رشد شهرها ، راهها و مراكز صنعتي .

براي جلوگيري و پيشگيري از فرسايش ژنتيكي مي توان اعمال زير را انجام داد :

۱-كشف و جمع‌آوري و نگهداري و ذخيره ژرم پلاسم

۲- ارزيابي ژرم پلاسم

۳-استفاده از ژرم پلاسم (۸)

۱-۱-۲- لزوم ارزيابي ژرم پلاسم :

ارزيابي به معناي وسيع كلمه عبارتست از تشريح و توصيف مواد گياهي موجود در كلكسيون ها يا بانك هاي ژن . پتانسيل ژنتيكي ژرم پلاسمي كه در حال حاضر در دسترس اصلاحگران است تنها در صورتي مي تواند به طور كامل مورد استفاده قرار گيرد كه ارزيابي سيستماتيك براي صفات مهم گياهي از قبيل صفات مورفولوژيكي ، فيزيولوژيكي ، ژنتيكي و پاتولوژيكي انجام گيرد و صفات مذكور بعد از ارزيابي ، به عنوان شناسنامه هر گياه يادداشت شوند . ارزيابي موجب شناخت هر چه بيشتر و دقيق‌تر پتانسيل ذخاير توارثي گرديده و امكان بهره‌گيري واقعي از اين منابع را فراهم مي سازد و بانك ژن بدون ارزيابي مواد ، شباهت به انبار بذري دارد كه نمي‌توان از محتويات آن استفاده نمود (۸) .

۲-۱-۲- تنوع ژنتيكي و ضرورت شناخت آن :

يكي از پيامدهاي اجتناب ناپذير كشاورزي نوين كه مبتني بر استفاده از واريته‌هاي اصلاح شده با حداكثر عملكرد و كيفيت قابل قبول مي باشد كاهش تنوع ذخاير ژنتيكي بوده است . اگر چه تخمين اين كاهش تنوع ژنتيكي مشكل و يا غير ممكن مي نمايد . اما در اينكه تعداد بسياري از ژن هاي مفيد از دست رفته اند و ذخاير ژنتيكي با سرعت فزاينده‌اي كاهش يافته‌اند و محصولات زراعي عمده در معرض تهديد روزافزون شرايط محيط نا مناسب و تنشهاي زيستي و غير زيستي قرار گرفته اند ،ترديدي نيست . بنابراين امروزه آگاهي از تنوع ژنتيكي و مديريت منابع ژنتيكي به عنوان اجزاء مهم پروژه هاي اصلاح نباتات تلقي مي گردند (نقل از ۶ ) .

مديريت تنوع طبيعي موجود در ارقام اهلي و خويشاوندان وحشي يك گونه گياهي در انجام يك برنامه موثر به منظور اصلاح گياه زراعي بسيار مهم است . زيرا يكنواختي ژنتيكي در گياهان زراعي نامطلوب مي باشد چون گياهاني توليد مي شوند كه نسبت به اپيدمي ها و متغيرهاي محيطي آسيب پذيرند و اين باعث كاهش عملكرد مي شود . بسياري از خويشاوندان وحشي گياهان زراعي حاوي ژن هايي مي باشند كه باعث ايجاد مقاومت به استرس هاي غير زنده مانند خشكي ، سرما و شوري مي شوند بنابراين مي توان اين ژنها را به ارقام تجاري منتقل كرد واز كاهش شديد عملكرد جلوگيري نمود . گام اول در اصلاح خصوصيات گياهي ، درك از ساختار كلكسيون ژرم پلاسم مي باشد كه اين موضوع به نوبه خود نمونه گيري سيستماتيك ژرم پلاسم را براي مقاصد اصلاحي و حفاظتي امكان پذير مي‌سازد (نقل از۶ ) .

تنوع ارقام گياهان زراعي كه در بانك هاي ژن نگهداري مي شوند طي هزاران سال ايجاد شده و در طبيعت پايدار باقي مانده است و تنوع طبيعي به لحاظ پايداري ، دارا بودن فرمها و ژن هاي مطلوب و اقتصادي تر بودن به تنوع مصنوعي برتري دارد بهبود مقاومت يا تحمل به تنش هاي زيستي و غير زيستي, مقاومت به آفات و امراض و غيره از اهداف اصلي اصلاح نباتات به شمار مي رود . تنوع ژنتيكي در گونه هاي گياهي و خويشاوندان وحشي آنها نقش اساسي در اصلاح موفقيت آميز ارقام زراعي كه از مقاومت پايدار به تنش هاي زيستي و غير زيستي برخوردار هستند ايفا مي كند (۹) .

برآورد تنوع ژنتيكي در موارد زيرضرورت دارد :

۱- بررسي امكان انجام عمل اصلاحي بر روي صفت مورد نظر

۲- انتخاب روش اصلاحي مناسب در صورت زياد بودن واريانس ژنتيكي در جامعه

۳- تخمين وراثت پذيري

۴- برآورد بازده ژنتيكي يا پيشبرد ژنتيكي

۵- محاسبه همبستگي ژنتيكي بين صفات مختلف و ماركرهاي بيوشيميايي يا مولكولي

۶- اتخاذ سيستم هاي دورگ‌گيري مناسب (۸)

۳-۱-۲- روشهاي برآورد تنوع ژنتيكي :

روشهاي مختلفي براي تنوع ژنتيكي در گونه هاي گياهي وجود دارند كه از آن‌جمله مي توان استفاده از صفات ظاهري ، ايزوزايم ها ، پروتئين هاي ذخيره اي و نشانگرهاي DNA را نام برد (۶) .

بیشتر بخوانید

عوامل موثر بر افت تحصيلي ۳۰ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۳۲

 

چكيده

يكي از معضلات مهم نظام آموزشي كشور ما و كشورهاي ديگر افت تحصيلي است كه سبب هدر رفتن نيروي انساني و مادي جامعه مي شود (سايت شيعه نيوز) لذا بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي جهت پيشگيري از افت تحصيلي ضروري به نظر مي رسد. ما در اين اثر با استناد از روش اسنادي مطالبي را تهيه نموده ايم و طي اين مشخص شده است كه وضعيت اقتصادي خانواده / آرامش و توافق والدين ؟ تحصيلي موثر است همچنين عوامل فردي مانند علاقه، انگيزه ، نوع مطالعه و در مدرسه كلاس، روش تديس معلم بر شكست تحصيلي اثر مي گذارد كه مي توان اين عوامل را به صورت عوامل درون سازماني يا برون سازماني نيز بررسي كرد (سايت اخبار تحليلي شيعه)

تقدير و تشكر

چقدر وسيع است اقيانوس مواج علم و دانش چقدر زيباست آموختن.

انسان در پرتو آموختن و كسب دانش به كمال مي رسد و اين رشد و كمال را مرهون لطف و زحمات استاد و معلم خويش مي داند. بر پايه اين حديث گرانقدر كه «من معلمني حرفا صيرني عبدا» هميشه و در همه حال قدر و منزلت استاد ستودني است. ما نيز برخود لازم دانستيم كه از زحمات بي شائبه استاد گرانقدر جناب آقاي حسين زاده كه ما در تهيه و تنظيم مطالب اين پژوهش راهنما و ياريگر بودند تشكر و قدرداني مي كنيم.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

پيشينه تحقيق

گزاره هاي تحقيق

هدف

سؤالات

فرضيه ها

فصل دوم: روش تحقيق

توصيف مفهومي متغيرها

تعريف عملياتي متغيرها

روش تحقيق

فصل سوم: متن تحقيق

مباني نظري

تئوري هاي يادگيري

يافته ها و اطلاعات

تجزيه و تحليل يافته

ارائه مدل نظري

فصل چهارم:

نتيجه گيري و ارائه راه حل ها

منابع و موأخذ تحقيق و پيوستها

مقدمه:

افت تحصيلي امروزه يكي از نگراني هاي خانواده ها و دست اندر كاران تعليم و تربيت است مساله موفقيت يا شكست تحصيلي مسابقه طولاني و نامشخص دارد. اما به طور رسمي پس از اجباري شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن نوزدهم و همگام با تحولات صنعتي و نياز به نيروهاي تربيت شده و متخصص افكار دولتمردان و دست اندر كاران آموزش و پرورش به مسأله پيشرفت و شكست تحصيلي معطوف شده است(بيابانگرد ، اسماعيل، ۱۳۷۸٫ ؟ از برگ ۱۹۹۳) به گزارش نهاد نظارتي ، افت تحصيلي به عنوان بزرگترين معضل نظام آموزشي كشور موجب هدر رفتن حدود ۱۲۰۰۰ ميليارد ريال بودجه سالانه كشور مي شود در اين گزارش آمده است كه افت تحصيلي در پايه هاي مختلف از مشكلات نظام آموزشي كشور است كه در دراز مدت موجب پايين آمدن سطح علمي دانش آموزان و بازماندن آنان از تحصيلات عاليه و نيز كاهش سطح بندي علمي كشور مي شود ۰شيعه نيور ۱۳۸۶) افت تحصيلي علاوه بر زيانهاي اقتصادي و خسارتهاي اجتماعي دانش آموزان را نيز به مشكلات روحي و رواني مبتلا مي كند لذا لازم است پژوهشگران به بررسي علل و عوامل موجود افت تحصيلي بپردازند تا شايد راهكاري براي جلوگيري و كاهش آن بيابند.

در اين اثر كه به عنوان تكليف در كلاس ضمن خدمت روش تحقيق (تهيه شده است طي چهار فصل به ترتيب ذيل تهيه شده است:

فصل اول حاوي پيشينه تحقيق و اهداف سؤالات و فرضيات

فصل دوم حاوي متغيرها و توصيف آن و روش تحقيق

فصل سوم حاوي متن اصلي تحقيق مشتمل بر مباني نظري (تئوري يادگيري) يافته ها و اطلاعات اسنادي – تجزيه و تحليل يافته و ارائه مدل نظري

فصل چهارم: نتيجه گيري و ارائه راه حل

تهيه كنندگان اين اثر بر آن بوده اند كه به اين سؤال پاسخ دهند كه «عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پايه اول متوسط در ناحيه آموزش و پرورش ناحيه ۵ مشهد در سال تحصيلي ۸۶ – 85 چيست؟»

پيشينه تحقيق:

پيشرفت تحصيلي به عنوان يك معضل نظام آموزشي موضوعي است كه بسياري از متخصصان علوم تربيتي و علوم اجتماعي به آن علاقمندند. از اين ميان برونيگ و كلاور به بررسي اثر رفتار معلمان بر افت تحصيلي پرداخته اند و واژه معلم كار آمد را استناد كرده اند كه بر اساس نظر آنها معلم كارآمد قادرند قدرت نظر دانش آموزان را افزايش دهند و رشد او را تسهيل كنند (فهيم بخشي ۱۳۸۶۹

روشناين و فرست (Furst , Roshnine) در تحقيقات خود نشان داده اند كه رفتار كلاي معلم با يادگيري رابطه مستقيم دان (فهيم بخشي ۱۳۸۶) عده از جامعه شناسان به بررسي تاثير نابرابري اقتصادي بر تعليم و تربيت پرداخته اند و تأثير مثبت نابرابري اقتصادي بر تعليم و تربيت به طور آشكار مشخص شده است (با توجه به امارهاي به دست آمده دربارة تاثير وضع اقتصادي بر تحصيل دانش آموزان دوره متوسطه در بلژيك مشاهده مي شود كه ۲۴ درصد از مردوديها متعلق به خانواده هاي مرفه ، ۲۸ درصد متعلق به خانواده هاي متوسط و ۴۷ درصد متعلق به خانواده هاي فقير بوده اند همچنين مطالعات انجام شده بر روي ۱۰۰ نفر دانش آموز در فرانسه نشان مي دهد كه وضع اقتصادي و اجتماعي خانواده ها به طور قطع در ميزان هوش و نتيجه پيشرفت

بیشتر بخوانید

تحقیق در مورد کنترل داخلی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : ۷۱ صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

چکیده:

در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود، بنا به وسعت سازمان کنترل داخلی نیز مفهوم پیدا میکند بدین معنی که هر چه سازمان بزرگتر باشد این نیاز را بیشتر احساس می کند. به طور خلاصه كنترل‌هاي داخلي شامل كليه اقداماتي است كه توسط مديريت براي اطمينان از اجراي صحيح امور و مطابقت آن با مقررات و سياست واحد تجاري صورت مي‌گيرد. كنترل داخلي تنها به حسابداري و معاملات مالي محدود نشده بلكه تمام واحد تجاري و فعاليتهاي آن را در بر مي‌گيرد.

((فهرست مطالب ))

عنوان صفحه

چکیده: ۴

تعريف ۵

۱٫ وضع سازماني ۸

۲٫ امور مالي : ۸

۳٫ كنترل دارائي ۸

۴٫ حسابرسي داخلي :‌ 8

تفاوت كنترل‌هاي داخلي اداري با كنترل‌هاي داخلي حسابداري ۱۰

كنترل‌هاي داخلي اداري ۱۱

كنترل داخلي حسابداري ۱۱

ضرورت ايجاد كنترل‌هاي داخلي ۱۲

تقسيم بندي كنترل‌هاي داخلي مالي ۱۳

۱) كنترل‌هاي سرپرستي ۱۴

۲) كنترل‌هاي حفاظتي ۱۴

۳) تقسيم وظايف ۱۴

اصول اساسي كنترل‌هاي داخلي ۱۵

استفاده از كنترل‌هاي داخلي در حسابرسي ۱۷

محدوديت كنترل داخلي ۱۸

اتكاي حسابرسان بر كنترلهاي داخلي ۱۹

حدود بررسي كنترل داخلي توسط حسابرسان ۲۰

مطالعه و تشريح سيستم كنترل داخلي ۲۱

۱- چرخه فروش و وصول مطالبات ۲۱

۲- چرخه خريد ۲۱

۳- چرخه توليد ۲۱

۴- چرخه حقوق و دستمزد ۲۲

۵- چرخه تأمين مالي ۲۲

منابع اطلاعاتي مربوط به كنترل داخلي ۲۲

ارزيابي كنترلهاي داخلي ۲۳

پرسشنامه كنترل داخلي ۲۴

هدف كنترل ۲۴

صورتحسابهاي فروش ۲۵

برنامه رسيدگي صندوق و بانك ۲۸

طراحي يك سيستم داخلي ۲۹

كنترل‌هاي داخلي وجوه نقد ۳۱

سيستم كنترل داخلي دريافت‌هاي نقدي ۳۲

سيستم‌هاي استقرار پايانه در محل خرده فروش ۳۳

ويژگي‌هاي كنترلي ماشين‌هاي صدور صورتحساب ۳۳

وصول مطالعات ۳۳

صندوق پستي ويژه ۳۴

سيستم كنترل داخلي پرداخت‌هاي نقدي ۳۴

الف . پرداخت از طريق حسابجاري در بانك :‌ 35

ب . پرداخت از طريق صندوق و صندوق دستي ۳۶

كنترل‌هاي داخلي معاملات فروش و حساب‌هاي دريافتني ۳۷

كنترل سفارش مشتريان ۳۷

تصويب اعتبار مشتري ۳۷

صدور كالا از انبار ۳۸

حمل و ارسال كالا ۳۸

تهيه صورتحساب ۳۸

وصول مطالبات ۳۹

حذف مطالبات ۳۹

كنترل‌هاي داخلي اسناد دريافتي ۳۹

سيستم كنترل داخلي موجودي‌هاي مواد و كالا ۴۰

وظيفه خريد ۴۰

وظيفه دريافت كالا ۴۰

وظيفه انبار ۴۰

وظيفه حمل و ارسال كالا ۴۱

سيستم حسابداري صنعتي ۴۱

سيستم ثبت دايمي موجودي‌ها ۴۲

سيستم كنترل داخلي دارایی های ثابت (اموال، ماشين الات و تجهيزات) ۴۲

سيستم كنترل داخلي حساب‌هاي پرداختني ۴۳

سيستم كنترل داخلي بدهي‌هاي بهره دار ۴۴

مجوز هيأت مديره ۴۴

استفاده از امين مستقل ۴۴

پرداخت بهره اوراق بهادار و اسناد پرداختي ۴۵

سيستم كنترل داخلي حقوق صاحبان سرمايه ۴۶

كنترل معاملات سهام سرمايه توسط هيأت مديره ۴۶

سيستم كنترل داخلي سود سهام ۴۷

كنترل هاي داخلي هزينه هاي پيش پرداخت شده : ۴۷

كنترل داخلي حقوق كاركنان :‌ 49

الف . موجود بودن اداره استخدام كه وظيفه افرادي كه مسئول استخدام كارمند وكارگر مي باشند از هم مجزا باشد ۴۹

ب . موجود بودن كنترل لازم براي نگهداري ساعات كار كارگران وبراي كارمندان نيز كنترلي مبني بر حضور انان در اداره . ۵۰

ج. محاسبات مربوط به حقوق كارمندان و دستمزد كارگران ۵۰

د . پرداخت حقوق كاركنان : ۵۲

منابع و مآخذ ۵۵

بیشتر بخوانید

تحقیق در مورد گربه ۴۷ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : ۶۰ صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

گربه چه نوع حيواني است ؟

گربه ها از جمله حيوانات شكارچي هستند كه ساير حيوانات را كشته و مي خورند . سه نوع گربه در خانواده گربه ها وجود دارد ؛ گربه هاي بزرگ مثل شير ، گربه هاي كوچك مثل سياه گوش و گربه هاي خانگي و چيتاها كه خود گروه جداگانه اي از گربه ها را تشكيل مي دهند .

مراقب باش !

گربه ها در شب به خوبي مي بينند ، در روز مركز چشم كه محل عبور نور است به صورت شكاف باريكي در مي آيد و در شب گرد و بزرگ مي شود .

پيشي باهوش

گربه ها به باهوشي مشهورند . در كتاب «گربه چكمه پوش» يك گربه حيله‌گربه صاحب جوانش كمك مي كند تا با شاهزاده اي جوان و زيبا ازدواج كند . او پادشاه ، پدر شاهزاده را با هدايايي از غذاهاي خوشمزه مجذوب خود مي سازد .

چه كشش خوبي

در اسكلت بدن يك گربه حدود ۴۰ استخوان بيشتر از اسكلت شما و يك ستون فقرات بسيار انعطاف پذير وجود دارد ، به همين علت آنها بسيار چابك هستند .

چنگال ها تو ، چنگال ها بيرون

گربه ها در مواقعي كه شكار نمي كنند و يا از جايي بالا نمي روند چنگال‌هاي تيز خود را داخل پنجه ها مخفي كنند .

كمك !

تمام گربه ها قادرند با استفدده از چنگال هاي تيز و پاهاي قوي خود به سرعت برق از درختان بالا روند . ولي بعضي از گربه هاي خانگي در پائين آمدن مشكل دارند !

گربه ي سياه

گربه هاي نر وقت زيادي را صرف جنگيدن با گربه هاي نري مي‌كند كه

در محله آنها پرسه مي زنند .

اين يك يوزپلنگ نيست

او مثل يك يوزپلنگ پوستي خال خالي دارد . اما اين گربه يوزپلنگي در واقع يك گربه كوچك است كه در جنگل هاي آسيا زندگي و شكار مي كند .

گربه فرعون

اين گربه حبشي با وجود ظاهر مغرور حيوان دست آموزي است با گذشته اي اسرار آميز . او احتمالاً نسبتي با گربه مقدس مصر باستان دارد كه در گذشته هاي بسيار دور آن را مي پرستيدند .

بیشتر بخوانید