پایان نامه ارشد: تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

«جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم تغذیه»

عنوان

«بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی»

 

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اهداف و فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………….

هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………

اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………….

فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………

جدول متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه‌ای بر کلسیم…………………………………………………………………………………………………………………………..

نیاز (DRI) و مسمومیت………………………………………………………………………………………………………………..

مهمترین عملکردهای کلسیم……………………………………………………………………………………………………………

منابع غذایی و دریافت…………………………………………………………………………………………………………………….

ارتباط دریافت پائین کلسیم با بیماری های مزمن……………………………………………………………………….

استئوپورز……………………………………………………………………………………………………………………………………….

فشارخون بالا……………………………………………………………………………………………………………………………………

سنگ کلیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………

سرطان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

لیپیدهای خون…………………………………………………………………………………………………………………………………

تری آسیل گلیسرول ها (تری گلیسریدها)……………………………………………………………………………………

کلسترول………………………………………………………………………………………………………………………………………….

لیپوپروتئین‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………

متابولیسم لیپوپروتئین‌ها……………………………………………………………………………………………………………..

بیماری‌های قلبی- عروقی (CHD) و ارتباط آن با لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها         

DRI کلسیم بزرگسالان مرد و زن…………………………………………………………………………………………………

محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده…………………..

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین…………………………………………………………………………………….

ارتباط کلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها…………………………………………………………………………………..

ارتباط کلسیم با وزن و بعضی نمایه های چربی بدن…………………………………………………………………

فصل سوم: مواد و روش‌ها……………………………………………………………………………………………………………..

نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….

افراد مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………

معیارهای ورود به مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..

معیارهای خروج از مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..

برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………….

نمونه‌یابی………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نحوه انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………

مکمل کلسیم و دارونما……………………………………………………………………………………………………………………

اندازه گیری محتوای کلسیم کپسول‌ها…………………………………………………………………………………………..

اندازه‌گیری‌های تن سنجی………………………………………………………………………………………………………………

نمونه‌های خون………………………………………………………………………………………………………………………………..

اندازه‌گیری لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها……………………………………………………………………………………………

اندازه‌گیری آپولیپوپروتئین‌ها……………………………………………………………………………………………………….

تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………………………………………..

محاسبه کلسیم و انرژی رژیم غذایی……………………………………………………………………………………………..

ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم: یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………

میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله…….

میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله….

میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و کلسیم گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله

میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله…………..

مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم

مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مکمل دارونما          

مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم           

مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما      

مقایسه میانگین‌های متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله…………..

مقایسه میانگین‌های پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله……………………

جمع‌بندی نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: بحث………………………………………………………………………………………………………………………………

مقایسه گروه های مکمل کلسیم و دارونما در ابتدای مطالعه………………………………………………………

تأثیر مکمل یاری کلسیم بر لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها………………………………..

تأثیر مکمل یاری بر وزن و چربی بدن…………………………………………………………………………………………..

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست و ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

فهرست جداول

عنوان

جدول متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 1-1- DRI کلسیم بزرگسالان مرد و زن…………………………………………………………………………….

جدول 2-1- محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده

جدول 1-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله

جدول 2-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله         

جدول 3-4- میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و کلسیم گروه‌های مکمل کلسیم و دارونما          

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌های مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله           

جدول 5-4- مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و نمایه ‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم        

جدول 6-4- مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و نما یه ‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه دارونما  

جدول 7-4- مقایسه میانگین‌های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم      

جدول 8-4- مقایسه میانگین‌های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما 

جدول 9-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله           

جدول 10-4- میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله    

 

فهرست پیوست و ضمائم:

پیوست 1: رضایت نامه کتبی ……………………………………………………………………………………………………….

پیوست 2: محاسبه درصد چربی بدن با استفاده از مجموع چربی زیر پوستی در چهار نقطه …

پیوست 3: پرسشنامه 3 روز یاد آمد خوراک ……………………………………………………………………………….

پیوست 4: واژه های اختصاری ……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

چکیده:

مقدمه: امروزه اضافه وزن و چاقی به شکل اپیدمی جهانی درآمده است. این بیماری از عوامل مهم مرتبط با اختلال لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم است و همه آنها از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی-عروقی (که خود اولین علت مرگ و میر است)، محسوب می شوند. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه دریافت بالای کلسیم می تواند تاثیری مطلوب بر لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم داشته و نیز موجب کاهش وزن شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم به مقدار 1 گرم در روز و به مدت 30 روز بر پروفایل لیپیدی و بعضی نمایه های چربی بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی بود.

مواد و روشها: این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور انجام گردید. چهل و چهار زن غیریائسه (سن: 6±25 سال) مبتلا به اضافه وزن یا چاقی (kg/m2 25≤BMI ) به مدت 30 روز 1000 میلی گرم مکمل کلسیم عنصری به شکل کربنات کلسیم (24=n) یا دارونما (20=n) دریافت کردند. نمونه خون پس از حداقل 12 ساعت ناشتا و اندازه های تن سنجی شامل وزن، قد و چربی زیر پوستی در 4 نقطه قبل از شروع مداخله و پس از آن گرفته شد. BMI از تقسیم وزن بر مربع قد و درصد چربی بدن با استفاده از مجموع چربی های زیر پوستی در 4 نقطه برآورد شد. کلسترول تام، کلسترول HDL و تری گلیسرید به روش آنزیماتیک و آپولیپوپروتئینهای A-Ι و B به روش Nephelometry اندازه گیری شدند. کلسترول LDL با استفاده از فرمول Freidwald و کلسترول VLDL یک پنجم TG محاسبه شد. مقدار دریافت انرژی و کلسیم غذا با استفاده از 3 روز یادآمد 24 ساعته خوراک محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارش آماری SPSS (ویرایش 9) انجام شد. آزمون های آماری به صورت دودامنه انجام و مقدار P کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: تفاوت معنی داری بین مشخصات پایه، دریافت انرژی، کلسیم و همچنین پروفایل لیپیدی بین دو گروه پیش از مداخله مشاهده نشد. TG، کلسترول تام، کلسترول LDL و کلسترول VLDL در هر دو گروه افزایش و کلسترول HDL کاهش نشان داد اما، از نظر آماری افزایش TG وکلسترول VLDL تنها در گروه مکمل کلسیم و افزایش کلسترول تام تنها در گروه دارونما معنی دار بود. افزایش کلسترول LDL و کاهش کلسترول HDL در هر دو گروه معنی دار بود. لازم به ذکر است تفاوت معنی داری بین هیچ کدام از متغیرها بین گروهها در انتهای مداخله مشاهده نشد.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه هرچند مکمل کلسیم تاثیری پیشگیری کننده بر افزایش کلسترول تام نسبت به دارونما نشان داد، اما با توجه به تغییرات آپولیپوپروتئین B، احتمالا موجب کاهش اندازه ذرات LDL شده است. همچنین با توجه به افزایش معنی دار TG در گروه مکمل کلسیم، در مجموع به نظر نمی رسد مصرف مکمل کلسیم تاثیر مطلوب بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی داشته باشد. افزون بر آن هر چند مکمل کلسیم کاهشی معنی دار در وزن و BMI نسبت به گروه دارونما نشان داد اما نتوانست درصد چربی بدن را به شکل معنی دار کم کند. با توجه به اینکه تفاوت معنی داری در متغیرهای مورد مطالعه بین گروهها در انتهای مداخله وجود نداشت، به طور کلی تاثیر مطلوب قابل توجهی از دریافت مکمل کلسیم در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی مشاهده نشد.

 

 

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

مشکلات خود را در whatsApp یا Viber با ما به اشتراک بگذارید

برای پاسخگویی سریعتر و بررسی شکایات و انتقادات

سیستم پاسخگویی انلاین لحظه ای راه اندازی کرده ایم

شاید بتوانیم ، با تیمی قدرتمند به سوی پیشرفت در تجارت الکترونیک گام برداریم

لازم به ذکر است ، شما می توانید تمام پیشنهادات ، درخواست ها و سفارشات خود را برای ما ارسال کنید

09382490907

پاسخگوی 24 ساعته شما

بیشتر بخوانید

کارتوگرافی به تفصیل

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات40

کارتوگرافي به صورت سنتي بعنوان علم و هنر ترسيم نقشه تعريف شده است. نقشه ها بصورت سنتي بوسيله مداد و کاغذ ترسيم مي‌شدند ولي گسترش و مزاياي کامپيوترها، کارتوگرافي را متحول کرده است. بيشتر نقشه هاي کيفي _ تجاري هم اکنون توسط نرم‌افزارهاي نقشه کشي از انواع CAD,GIS و ديگر نرم افزارهاي خاص کارتوگرافي مي باشد، تهيه مي گردند که اين عمل خود باعث استفاده موثر از تصاوير دورسنجي و GIS سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي مي گردد.

نقشه ها ابزارهاي بصري(Visual) داده‌هاي مکاني هستند. داده‌هاي مکاني خود از اندازه گيري‌ها حاصل شده و در پايگاه‌هاي داده براي مقاصد متنوعي نگهداري مي‌شوند. امروزه روند تهيه نقشه‌ها به سمت کنار گذاشتن روش‌هاي آنالوگ تهيه نقشه و حرکت در جهت ايجاد و گسترش روش‌هاي ديناميکي مي‌باشد که مي‌توانند نقشه ها را بصورت رقومي درآورند.
کارتوگرافي را به صورت مختصر هنر، علم و تکنولوژي ساختن نقشه از زمين و يا ساير کرات آسماني تعريف مي‌نمايند. ولي معني واقعي کارتوگرافي چيزي بيش از اين بوده و شامل ساختن(ثبت داده‌هاي مکاني بر روي نقشه ها)، مطالعه و حتي روش‌هاي استفاده از نقشه هاست. در دنياي امروز کارتوگرافي بسيار گسترده‌تر از نمايش مرزهاي سياسي،خط سير ترابري و حمل و نقل مي باشد.
لازم به ذکر است، قديمي‌ترين نقشه‌هاي شناخته شده متعلق به پنج هزار سال قبل است. نقشه ها با روش ها و کاربرد‌هاي علمي به صورت فزاينده‌اي در قرون 17، 18و 19 ميلادي گسترش يافتند. بسياري از کشورها تحت پوشش برنامه‌هاي نقشه‌برداري بين المللي قرار دارند. تا قبل از جنگ جهاني دوم بسياري از کشورها داراي اطلاعات بسيار کمي در خصوص ترسيم نقشه‌هاي مناطق مختلف بودند. بعد از پديدار شدن سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) در دهه‌هاي 1980-1970 تغييرات بسيار زيادي در الگوهاي کارتوگرافي سنتي پديد آمد.

–اصول کارتوگرافي:

اصول کارتوگرافي طبق نظر رابينسون(Robinson) به شرح زير مي باشد:
الف) مقياس (Scale) / سيستم تصوير(Map Projection) / جنراليزه کردن (Generalization).
ب ) طراحي (Design) / ترسيم و توليد(Map Produce).

مقياس (Scale):

کليه نقشه‌ها از واقعيت کوچکترند، پس اولين تصميم کارتوگراف به تعيين نسبيت(ابعاد) بين واقعيت و نقشه اختصاص مي‌يابد. اين نسبت، اصطلاحا مقياس خوانده مي شود.

سيستم تصوير(Map Projection):

نقشه‌ها به طور کلي نشاندهنده وضع نسبي ابعاد پديده‌ها هستند. سه مشخصه پديده‌هاي فضايي عبارتند از: طول، عرض وارتفاع. بدين ترتيب يکي از اهداف کارتوگراف بهره گيري از تصويري است که بوسيله آن بتوان ابعاد سه گانه سطح کروي را روي سطح مسطح منتقل نمود. البته اين انتقال باعث ايجاد تغييرات اجتناب ناپذيري در جهت، فاصله، مساحت و شکل مي گردد. فرايند انتقال سطح کروي برسطح مسطح، اصطلاحا بنام “سيستم تصوير نقشه” معروف است. اين سيستم بايد براي تمام نقشه ها انتخاب گردد. به علاوه هر نقشه داراي سيستم مختصات مبنايي است که به شبکه مختصات صفحه‌اي موسوم است.
شکل فوق نشان‌دهنده سيستم تصويري UTM است كه جهان را به 60 زون تقسيم مي‌كند.

بیشتر بخوانید

اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

 

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات170

 

دفتر دوم.
مقدمه 1
فصل اول ـ تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان 2
مبحث اول ـ عامل ورود زيان 2
گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي 2
بند اول ـ مفاهيم 4
1- مفهوم حادثة ناشي از كار 4
2- مفهوم حادثة مربوط به مسير 5
3- مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي 6
بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زيان در زمينة حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات
شغلي 8
1- حقوق فرانسه 8
الف- قاعده كلي 8
ب- موارد استثناء 10
2- حقوق ايران 13
الف- واردكنندة زيان شخصي غير از كارفرما يا نمايندگان وي يا يكي از
كاركنان همان كارگاه باشد 13
ب- واردكنندة زيان خود بيمه شدة زيانديده باشد 13
ج- واردكنندة زيان كارفرما يا يكي از نمايندگان وي در ادارة‌كارگاه باشد 15
گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غيرناشي از كار) 25
بند اول ـ قاعده 25
بند دوم ـ استثنا 28
مبحث دوم ـ ساير اشخاص 31
گفتار اول ـ ‌بيمه‌گران 31
گفتار دوم ـ‌ مسوولين مدني فعل غير 37
گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غيرناشي از كار) 38
گفتار چهارم ـ بيمه شده 39

فصل دوم ـ شرايط رجوع سازمان به وارد كنندة زيان 42
مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌هاي غرامتي 42
گفتار اول ـ وقوع يك پرداخت 42
گفتار دوم ـ غرامتي بودن پرداخت‌ها 48
بند اول ـ مستمري بازنشستگي 50
بند دوم ـ مستمري از كار افتادگي 51
بند سوم ـ هزينه‌هاي معالجه و درمان دوران بيماري 52
بند چهارم ـ مستمري بازماندگان 53
بند پنجم ـ هزينة كفن و دفن 55
گفتار سوم ـ فرض تقسيم مسووليت 55
بند اول ـ تقصير مشترك زيانديده و مسوول حادثه 55
الف- تقصير مشترك و قواعد عمومي مسووليت مدني ـ ارجاع 55
ب- تقصير مشترك و وجود همزمان مسووليت مدني و تأمين اجتماعي 57
بند دوم ـ تقسيم مسووليت ميان واردكنندگان زيان متعدد 65

 

بیشتر بخوانید

دانلود مقاله نقش آموزش و پرورش در رفتار فردي و اجتماعی

دانلود مقاله  نقش آموزش و پرورش در رفتار فردي و اجتماعی

ص 81

فرمت ورد

مقدمه

آموزش و پرورش نقش مهمي در رفتار فردي و اجتماعي دارد و تأثير در فرآيند رشد اقتصادي مي گذارد. آموزش و پرورش از طريق تحولاتي كه در رفتار فردي به وجود مي آورد در رشد و پويايي فرهنگ جامعه تأثير عميقي مي گذارد و در حقيقت ميزان مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه در تحول جامعه نقش اساسي دارد وابسته به سطح آموزش و پرورش آنان است. علاوه بر انتقال علم و دانش، مدارس ارزشهاي ديگري از جمله نظم و انضباط تعهد و احساس مسئوليت را در جوانان ايجاد و تقويت مي‌نمايند.

آموزش محركي قوي جهت ايجاد تحول اجتماعي است، كه به طور بالقوه موقعيتهاي برابر براي افراد به وجود مي آورد و آنان را براي تحرك شغلي و استفاده هر چه بيشتر از استعدادهايشان آماده مي سازد و نهايتاً باعث ايجاد حوزه هاي وسيعي از انديشه ها و مهارتهاي ضروري براي ايجاد جامعه اي نو و توسعه يافته مي شود.

اكنون مسلم است كه اعتلاي كيفيت نيروي انساني، يكي از راههاي اساسي افزايش بهره وري و تسريع رشد اقتصادي مي باشد. كيفيت نيروي كار از طريق سرمايه گذاري در سرمايه انساني و به خصوص از طريق آموزش و پرورش بهبود و ارتقاء مي‌يابد. امروزه خانواده‌ها و جامعه به طور روزافزوني در آموزش و پرورش سرمايه گذاري مي نمايند. چرا كه آموزش و پرورش از يك سو قابليت هاي نيروي انساني را ارتقاء مي بخشد و در شكوفا ساختن استعدادها نقش مؤثري دارد و از سوي ديگر نيروي كار را براي استفاده بهتر از تكنولوژي برتر توليد آماده و مهيا مي سازد. اين دو نقش آموزش و پرورش هر دو در شد و توسعه اقتصادي سهم مهمي دارد.

بیشتر بخوانید

دانلود مقاله کودکان خیابانی

دانلود مقاله  کودکان خیابانی

ص 53

فرمت ورد

مقدمه

امروزه بعلت آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد ، طلاق ، بی سرپرستی و بدسرپرستی ، کودکان از خانه های خود فرار کرده و به شهرهای بزرگ می روند این کودکان معمولاً به کارهای پست مثل دست فروشی ، واکسی ، گل فروشی و غیره مشغول می شوند . در بعضی مواقع این کودکان مورد سوء استفاده های جنسی و همچنین توسط افراد سودجو واسطه فروش مواد مخدر می گردند .

طبق برآورد یونیسف در ایران ۹۰٪ کودکان دارای پدر یا مادر هستند و در خانواده های پرجمعیت زندگی می کند و در تهران ۸۰٪ این افراد مهاجر هستند و ۹۸٪ آنها مذکر هستند .

 

 

بیشتر بخوانید

هنر، گرافيك

 

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات179

 

گرافيك
واژه گرافيك از مصدري يوناني به معناي (نوشتن) مي آيد. ريشه آن در اصل بمعناي (خراشيدن)، (حك كردن) و (نقر كردن) است. گرافيك (Graphic) در زبان فرانسه مانند اسم دستور بمعناي منحني و نمودار رياضي به كار مي رود. لغت انگليسي و آلماني آن Grapin ميباشد كه اين لغت در انگليسي كوتاه شده Graphic Farmula است. از لحاظ راه بندي هنرها، هنر گرافيك را شاخه اي از هنرهاي تجسمي (پلاستيك) بشمار مي آورند.
گرافيك زباني تصويري است كه براي ايجاد ارتباطي ديداري جهت انتقال پيامي خاص، از نشانه هاي بصري بهره مي برد. آنچه اساس يك اثر گرافيكي را تشكيل مي دهد «فرم» و رنگ است. آنچنان كه در ساير هنرهاي تجسمي، در گرافيك نيز «فرم» وظيفه اصلي و اساسي را در انتقال پيامي كه اثر حامل آن خواهد بود، به عهده دارد. در يك كار خوب حتي نوشته ها و كلمات نيز از جهت «فرم» و تصوير خود مورد ارزيابي قرار گرفته و مؤثر خواهند بود. از اين جهت ميزان موفقيت يك اثر بستگي تام به كيفيت بهره گيري خلاقانه گرافيست از «فرم» دارد. كار گرافيكي به دليل موقعيت معمول خود در زندگي روزانه، آنچنان مورد تأمل قرار نمي گيرد كه يك اثر نقاشي . به همين خاطر «فرم» در اثر گرافيك براي برقراري ارتباط بصري با مخاطب از صراحتي خاص و شمولي عام برخوردار است. از همين جا تفاوت اصلي گرافيك با هنر نقاشي در نسبت بهره جويي آنها از «فرم» آشكار مي شود، چرا كه نقاش در ارتباطش با اشياء سعي در گذشتن از صورت ظاهر آنها دارد. به عبارت ديگر، در نقاشي رسيدن به تماسي نزديكتر از آنچه، به چشم مي آيد مورد نظر مي باشد، يعني اينكه هنرمند فراتر از ديدار، در شيء متصرف مي شود، به همان نسبت كه شيء احساسي را در او برمي انگيزد يا حالتي را در او به وجود مي آورد. بنابراين، ارتباط دروني ميان نقاش و اشياء است كه به خلق اثر مي انجامد، در حالي كه گرافيست به ظاهر اشياء كار دارد و اصلاً هنر او در استفاده خلاقانه، صريح و ضربه گونه از صورت اشياء مي باشد، نه جستجوي ارتباط با باطن آنها. رابطه اشياء با يكديگر و احساسي كه از اين ارتباط خارجي برانگيخته مي شود مايه اصلي كار او را تشكيل مي دهد. از اين مقايسه نبايد نتيجه گرفت كه هنر گرافيك برتر از هنر نقاشي است يا بالعكس، بلكه سخن از ساخت هاي جداگانه دو شعبه از هنرهاي تجسمي است و اصلاً اگر اين تفاوت نبود چگونه مي شد شاخه هاي هنرههاي تجسمي را از يكديگر تميز و تشخيص داد و يا تفاوت آنها و كاربردشان را حس كرد؟ بنابراين، هنر گرافيك را مي توان «فرم» گران ترين شعبه هنرهاي تجسمي به شمار آورد كه با جستجوي مشتركات بصري اشياء به كشف معاني عام «فرم»ها پرداخته و از طريق ديداري، پيامي خاص را منتقل مي كند در اين راستا هرچه «فرم» از صراحت بيشتري برخوردار باشد درجه شمول آن عام تر و گسترده تر خواهد بود، تا جايي كه به سمت تقارن فرهنگي ميان مخاطبان پيش خواهد رفت.
هنر گرافيك به شكل امروزي اش در خدمت تبليغات و زاييده بسط و توسعه جهان معاصر و تمدن تكنولوژيك است. همين تمدن در تكوين خود رو به سوي يك قطبي كردن جهان داشته و سعي در يكنواخت كردن همه ابزارهاي تبليغي دارد. از اين رو، هنر گرافيك نيز در بطن خود نوعي ارتباط بصري جهاني را مي پروراند تا به عنوان مثال قادر باشد در يك پوستر سينمايي مبلغ و شناساي فيلمي از اين سوي دنيا به مردمان آن سوي دنيا باشد و برعكس، يا اينكه بسته بندي يك كالا را به گونه اي انجام دهد تا طلب آن را تقريباً به يك نسبت در مردم همه نقاط جهان فراهم آورد. اين خصوصيت كه بستگي تام به ويژگي ذاتي توليد براي مصرف و مصرف براي مصرف دارد الزاماً فرهنگي بصري را به وجود آورده است كه در آن خواهش هاي ذاتي انسان تحت تأثير القائات بصري شكل گرفته و جهت گيري مي شوند تا جايي كه نيازهاي واقعي او مشروط و مستحيل در القائات بصري ناخواسته مي گردد. هم از اينجاست كه بيگانگي انسان با خود از دريچه چشم هايش رسوخ خواهد كرد. به اين ترتيب، هنر گرافيك كه از طرفي مبشر تقارن فرهنگي و بصري است، متضمن از خود بيگانگي نيز خواهد شد. اين تضادي است كه در بطن تمدن معاصر و همه ملزومات آن وجود دارد. در مقابل اين تضاد و عامل آن، يعني ميل باطني گرافيك به برقراري ارتباط بصري جهان شمول، ذائقه فرهنگي و سنت هاي اقوام مختلف قرار دارد كه تنها وسيله مقاومت در برابر همسان سازي سلايق و تحريك و مطيع كردن ذائقه انسانها مي باشد و عواملي است كه بيش از همه در عرصه «گرافيك فرهنگي» مي تواند مؤثر واقع شود. اما متأسفانه از آنجا كه تبليغات شعبده اي است كه با نفي عقل و اختيار انساني، او را زير سلطه هولناك تشنگي و تب مصرف در مي آورد، نيازهاي كاذب آنچنان در زندگي روزانه از طريق فرهنگ بصري گسترش يافته و شاخه دوانيده است كه ذوق سنتي را نيز به نفع خود دگرگون و مسخ مي كند. ظهور اين پديده عجيب نيست؛ تبليغات و از آن ميان تصاوير قادر خواهند بود صورت هاي كاذب را بتدريج به صورتي موجه به ذوق عامه تحميل كنند.

بیشتر بخوانید

دانلود مقاله آموزش لمس بد و خوب به کودکان

دانلود مقاله  آموزش لمس بد و خوب به کودکان

ص 131

فرمت ورد

يكي از موارد آموزنده كه بايد مورد توجه قرار بگيرد سوءاستفاده جنسي از كودكان است. در آمريكا هر ساله در حدود دويست‌هزار مورد سوءاستفاده جنسي گزارش مي‌شود كه هر ساله 10درصد به آن اضافه مي‌شود. بيش‌تر كارشناسان معتقدند كه بين 20 تا 30 درصد از اين تعداد را دختران و تقريبا نيمي از آن را قربانيان پسر تشكيل مي‌دهد.


با توجه به اين خطر، بسياري از مدارس برنامه‌هايي را براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي جنسي از كودكان تنظيم كرده‌اند. در بيشتر اين برنامه‌ها آموزشهاي مختلفي درباره سوءاستفاده جنسي به بچه‌ها آموخته مي‌شود، براي نمونه آگاه كردن آنها در مورد تفاوت بين لمس «خوب و محترمانه» و لمس «بد و زشت»، هوشيار كردن آنها نسبت به خطرات وتشويق كردن آنها براي گزارش كردن اين اعمال خلاف به افراد بزرگسال. تحقيقات نشان داده است كه اين آموزشها در كاهش جرايم بي‌تاثير نبوده است اما بچه‌هايي كه تحت آموزشهاي جامع و گسترده شامل تقويت قابليتهاي اجتماعي و عاطفي مربوطه قرار داشته‌اند بهتر توانسته‌اند از خود در برابر تهديدات جنسي محافظت كنند. آنها بهتر از بچه‌هاي ديگر مي‌توانند از فرد خطاكار بخواهند كه آنها را رها كند، داد و هوار راه بياندازند و با فرد خلافكار گلاويز شوند، يا او را تهديد به لو دادن كنند، و هنگامي كه رفتار ناشايستي با آنها شد عملا آن را به والدين خود بگويند. ويژگي اخير ( گزارش كردن عمل خلافكار) يكي از بهترين راههاي پيشگيري‌كننده است.

بیشتر بخوانید

دانلود مقاله راهكارهاي جلوگيري از بهم خوردن تعادل سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي در انسانها

دانلود مقاله  راهكارهاي جلوگيري از بهم خوردن تعادل سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي در انسانها

ص 134

فرمت ورد

مقدمه:

دوستي با خود

مي دانيم كه خالق هستي در قرآن مجيد فرموده است: «سرنوشت هيچ كس و امتي را تغيير نمي دهيم مگر خودشان اين تغيير را بخواهند». بزرگترين تغيير اين است كه ما خودمان را دوست داشته باشيم و از عواملي كه موجب به هم خوردن تعادل سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي و عاطفي مي شود، جلوگيري كنيم، زيرا هرگونه «بي توجهي به سلامت خود» به معني «دشمني با خود» مي باشد كه بالاترين نوع بي عدالتي و ظلم «بي عدالتي و ظلم به خود» است.

به طور قطع، اگر ما خود را دوست داشته باشيم، همسر، فرزندان، پدر و مادر، دوستان، مردم، گياهان و همه كاينات را نيز دوست خواهيم داشت و شكرگزار حضرت دوست خواهيم بود.


بیشتر بخوانید

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایل تعمیر یا ترمیم سریال تبلت سامسونگ T715 Galaxy Tab S2 8.0 با اندروید 5.0.2 با لینک مستقیم(4 فایل)

موضوع:

دانلود فایل فلش  فارسی 4 فایل تعمیر یا ترمیم سریال تبلت سامسونگ T715 Galaxy Tab S2 8.0  با اندروید 5.0.2 با لینک مستقیم(4 فایل)

 

 

 

 

Image result for T715 Galaxy Tab S2 8.0

میتوانید فایل فلش  این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

با تشکر

 

 

بیشتر بخوانید

ميكوريز 28 ص – ورد

مقدمه

ميكوريزا به عنوان يكي از مهمترين و گسترده ترين انواع همزيستي گسترش و تكامل گياهان عالي را تحت تاثير خود قرار مي دهد قارچهاي ميكوريزي از نظر اكولوژيك مهمند زيرا آنها در داخل و روي ريشه گياهان ميزبان ارتباط همزيست برقرار مي كنند. گياه ميزبان منابع كربن محلول را براي قارچ فراهم مي كند و قارچ باعث افزايش ظرفيت جذب آب و مواد غذايي از خاك توسط گياه مي شود. معلوم شده بخش عمده اي از گياهان حاوي قارچهاي ميكوريزايي هستند. بعضي از وابستگي ها بسيار اختصاصي هستند و برخي ديگر بسيار وسيعند. نود تا نود و پنج درصد از گياهان خشكي زي نوعي ارتباط همزيستي دارند. به نحوي كه ميكورريزاها ونه ريشه ها، اندام اصلي جذب عناصر غذايي خاك توسط گياهان هستند.

گسترده وسيعي از گياهان ميزبان شامل نهاندانگان بازدانگان، نهانزادان آوندي و بعضي خزه ها ، پنجه  گرگيان با گروه نسبتا كوچكي از قارچهاي رشته اي فاقد ديواره عرضي اين ارتباطات را برقرار مي كند.

تاريخچه ميكوريزا مراحل تكوين و عمل سيستم هاي اكتوميكوريزي:

اولين مورد استفاده از قارچهاي ميكوريزا در قرن 18 مي باشد در آن زمان از بازيدوكارپ قارچهاي خوراكي Traffle fungi در گودال هاي كشت نهال بلوط استفاده مي كردند در سال 1885 فرانك مشاهده كرد كه بر روي ريشه گياهان عالي قارچهايي فعاليت مي كنند كه هيچ نوع بيماري در گياه ايجاد نمي كنند و از يك رابطه همزيستي واقعي با ريشه گياه برخوردارند اولين قارچ ها را قارچ ريشه يا اصطلاحاً ميكوريزا ناميد كه از دو كلمه mycete به معناي قارچ و rhizae به معناي ريشه گرفته شده است او بعدا متوجه شد كه برخي از اين قارچ ها در درون سلول، برخي از سطح ريشه و بين سلولها فعاليت مي كنند كه آنها را اندوميكوريز و اكتوميكوريز ناميد.

بیشتر بخوانید